,  ,

, note.txt - C++

> > >

 
C++ 5 http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread110228.html
, =) : , (, , ,...
C++ , , ++ . . ? . ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread110209.html
n. , , C++
n. , , ).
. C++
. ++? : 2 . . ...
C++ "asin" http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread110184.html
(,) ...
C++ 3 , 3. !!!! 0 ... . , ...

Kolich
0 / 0 / 0
: 19.03.2010
: 26

, note.txt - C++

29.03.2010, 20:12. 2574. 0
( )

:
, note.txt . , . :
- ; NOTEBOOK.
, , 7 , .
:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
struct NOTEBOOK{
        char model[21];  // **èìå*îâ**èå
        int cost;        // öå** â äîëë*ð*õ (öåëîå ÷èñëî);
        float bulk;      // ì*ññ* *îóòáóê* â êã (÷èñëî ñ äåñÿòè÷*îé òî÷êîé èç ÷åòûðåõ ñèìâîëîâ);
        struct SIZE{     // ã*á*ðèò*ûå ð*çìåðû *îóòáóê* â äþéì*õ (ÂÛÑÎÒÀõÄËÈÍÀõØÈÐÈÍÀ  tpn ÷èñë* ñ äåñÿòè÷*îé òî÷êîé (4 ñèìâîë*, âêëþ÷*ÿ òî÷êó, ð*çäåëå**ûå 'õ');
            float x;     // âûñîò*
            float y;     // äëè**
            float z;     // øèðè**
            };SIZE sz;
        int freq;        // ÷*ñòîò* ïðîöåññîð* â ÌÃö (öåëîå ÷èñëî èç òðåõ ñèìâîëîâ);
        int ozu;         // ì*êñèì*ëü*ûé îáúåì ÎÇÓ â ìåã*á*éò*õ (öåëîå ÷èñëî èç äâóõ ñèìâîëîâ);
        float diagonal;  // ð*çìåð äè*ãî**ëè äèñïëåÿ â äþéì*õ (÷èñëî ñ äåñÿòè÷*îé òî÷êîé èç ÷åòûðåõ ñèìâîëîâ, âêëþ÷*ÿ òî÷êó);
        int video;       // ð*çìåð âèäåîï*ìÿòè â ìåã*á*éò*õ  öåëîå ÷èñëî èç îä*îãî ñèìâîë*;
                         // ð*çðåø*þù*ÿ ñïîñîá*îñòü äèñïëåÿ â ïèêñåë*õ (äâ* öåëûõ ÷èñë*, ð*çäåëå**ûå 'õ');
        int hg;          // âûñîò*
        int wd;          // øèðè**
        int hz;          // ÷*ñòîò* ðåãå*åð*öèè äèñïëåÿ â Ãö (öåëîå ÷èñëî èç äâóõ ñèìâîëîâ);
        float hdd;       // îáúåì HDD â ãèã*á*éò*õ (÷èñëî ñ äåñÿòè÷*îé òî÷êîé èç ïÿòè ñèìâîëîâ).
};
NOTEBOOK a[16];
NOTEBOOK b[1];
int i=0, k=0;
 
void read(){
    char s[100];
    FILE *note, *fout;
    note = fopen("note.txt","r");
    fout = fopen("note.bin","wb");
    printf ("n Model\t\t\tCena\tVes\n");
    while (!feof(note)){
        fgets(s,100,note);
        if (atoi(&s[24])<7){k++;}
        }
    fwrite (&k, 2, 1, fout);
        fseek(note, 0L, SEEK_SET);             // âûñò*âëå*èå óê*ç*òåëÿ â **÷*ëî ô*éë*
 
    while (!feof(note)){
        fgets(s,100,note);
        if (atoi(&s[24])<7){
        strncpy(a[i].model,s, 18);
        a[i].cost = atoi(&s[19]);
        a[i].bulk = atof(&s[24]);
        a[i].sz.x = atof(&s[28]);
        a[i].sz.y = atof(&s[33]);
        a[i].sz.z = atof(&s[38]);
        a[i].freq = atoi(&s[43]);
        a[i].ozu = atoi(&s[47]);
        a[i].diagonal = atof(&s[50]);
        a[i].video = atoi(&s[55]);
        a[i].hg = atoi(&s[57]);
        a[i].wd = atoi(&s[62]);
        a[i].hz = atoi(&s[67]);
        a[i].hdd = atof(&s[70]);
        i++;
        }}
 
    int t=0;
    int iz=0;
    while (t==0){
          for (i=0;i<k-1;i++){
              if(a[i].cost > a[i+1].cost){
                  iz=1;
                  b[0]=a[i];
                  a[i]=a[i+1];
                  a[i+1]=b[0];
                  }
                }
          if (iz==0){t=1;}else{iz=0;}}
 
    for (i=0;i<k;i++){
        printf ("%d %s\t%d\t%f\n",i+1,a[i].model,a[i].cost,a[i].bulk);
        }
    fwrite (&a, sizeof (NOTEBOOK), k, fout);
    fclose(note);
    fclose(fout);
    printf ("\nNumber of records=%d",k);
    printf ("\nnote.txt write in struct...OK\n");
    printf ("note.bin write...OK\n");
}
 
 
int main(){
    FILE *note;
    if((note = fopen("note.txt", "r")) == 0){
    printf("error with opening the input file\n"); system("pause");return 1;}
    fclose(note);
    read();
system ("pause");
return 0;
}


note.txt:
Acer Note Light 2699 5.6 02.0x11.8x08.3 100 40 10.4 1024x0768 60 0.774
ASW ND5123T 3489 7.2 02.3x11.8x10.1 133 32 12.1 1024x0768 70 1.300
ARMNote TS80CD 3699 7.2 02.0x11.5x08.8 133 64 11.3 1024x0768 75 1.300
AST Ascentia P50 4499 7.5 02.3x11.3x09.0 133 40 11.3 0800x0600 70 0.774
BSI NP8657D 2605 8.0 02.3x11.8x09.3 133 40 11.3 1024x0768 60 0.810
BSI NP5265A 3765 8.2 02.5x12.0x09.0 150 32 12.1 1024x0768 70 1.300
Dell Xpi P100SD 3459 6.0 02.3x11.0x08.8 100 40 10.3 1024x0768 60 0.773
Digital HiNote 4799 4.0 01.3x11.0x08.8 120 40 10.4 0800x0600 56 1.000
Gateway Solo S5 4499 5.6 02.0x11.9x08.8 133 40 11.3 1024x0768 60 0.686
Hertz Z-Optima NB 3995 8.0 02.3x11.9x09.0 150 40 11.2 1024x0768 75 1.000
HP OmniBook 5500 6120 7.1 02.0x11.5x09.0 133 64 11.4 1024x0768 75 1.300
IBM ThinkPad 560 3749 4.1 01.3x11.8x08.8 120 40 12.1 1024x0768 85 0.774
NEC Vers 4080H 4780 6.6 02.3x11.8x09.5 120 48 10.4 0800x0600 70 0.776
Polywell Poly 500 3300 7.9 02.3x11.9x09.0 120 40 10.4 1024x0768 72 1.000
Samsung SENS 810 3667 8.7 02.3x11.5x09.5 100 32 11.4 1024x0768 75 0.773
Twinhead Slimnote 2965 7.4 02.0x11.5x08.0 075 64 10.4 1024x0768 70 0.772

. .

. - .
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.