,   CyberForum.ru

- C++


 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1204054.html
, n , : 1) , ; 2) , ...
C++ . . #include <iostream> #include <vector> using namespace std; int main() { setlocale (LC_ALL, ""); http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1204050.html
? C++
!) ....) , - ArcheAge, , ...
C++ 2 ,
. 2 , . . merge.dat . ...
C++ glut http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1204023.html
, c++ glut. VS 2008. OpenGL c++ ...
C++ Fstream .. , fstream, .. ?? ...

GuGo1991
267 / 261 / 93
: 02.08.2012
: 609
10.06.2014, 05:53
Add
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
/*ÔÓÍÊÖÈß ÄÎÁÀÂËÅÍÈß ÝËÅÌÅÍÒÀ Â ÑÒÅÊ*/
void Add(List **MyList, int i) //Ïðè*èì*åì ýëåìå*ò ñòåê* è óê*ç*òåëü ** ñòåê, ïðè ýòîì ãîâîðèì, ÷òî ïðè*èì*åìûé óê*ç*òåëü áóäåò ñ*ì ïî ñåáå óê*ç*òåëåì
{
    int x = rand()%10-5;     
    List *temp=new List; //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü äëÿ *îâîãî ýëåìå*ò*
    temp->x=x; //Ç*ïèñûâ*åì â ïîëå x ïðè*èì*åìûé â ôó*êöèþ ýëåìå*ò x
    temp->Next=(*MyList)->Head; //Óê*çûâ*åì, ÷òî ñëåäóþùèé ýëåìå*ò ýòî ïðåäûäóùèé
    (*MyList)->Head=temp; //Ñäâèã*åì ãîëîâó ** ïîçèöèþ âïåðåä
    if(--i > 0)
        Add(MyList, i);
}

main
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
int main()
{
    List *MyList=new List; //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü äëÿ ñòåê*
    MyList->Head=NULL; //Âî èçáåæ**èå îøèáîê è*èöè*ëèçèðóåì ïåðâûé ýëåìå*ò
 
    Add(&MyList, 10);  //Ç**îñèì ä***ûå â ñòåê
    Show(MyList); //Âûâîäèì ñòåê ** ýêð**
 
    void ClearList(List *MyList); //Î÷èù*åì ï*ìÿòü.
}
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru