,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1214511.html
: 1) ( l r x ( l r x) 2) ( Q l r ( l, r)) : #define...
C++ time . int main(){ time_t testsec; // time(&testsec); // . ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1214486.html
C++ catch ()
: : double hmean(double a, double b) throw(hmean_error) - . double gmean(double a, double b) throw(gmean_error) - ...
. , "" C++
++ . . , . #include <string> #include...
C++ . max min http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1214475.html
C++ . . . max min...
C++ , C++, . . ...

GuGo1991
268 / 262 / 93
: 02.08.2012
: 609
22.06.2014, 23:52
Templar172, - , , .
. .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <conio.h>
 
int whatToDo();
void funcList(int choice);
void check(std::string str);
std::string str;
char* fileName;
 
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"Russian");
    int choice;
    choice = whatToDo();
    
    while(choice != 8)
    {
        switch(choice)
        {
            case 1:
                 funcList(1);
                 break;
            case 2:
                 funcList(2);
                 break;
            case 3:
                 funcList(3);
                 break;
            case 4:
                 funcList(4);
                 break;
            case 5:
                 funcList(5);
                 break;
            case 6:
                 funcList(6);
                 break;
            case 7:
                 funcList(7);
                 break;
        }
        choice = whatToDo();
    }
    
    delete [] fileName;
    std::cout << "\nOperation succeeded\n";
    getch();
    return 0;
}
 
int whatToDo()
{
    int choice;
    std::cout << "\n1 - ñîçä*òü\n"
              << "2 - äîá*âèòü\n"
              << "3 - **ïå÷*ò*òü\n"
              << "4 - êîððåêòèðîâ*òü\n"
              << "5 - óä*ëèòü\n"
              << "6 - ïîèñê ïî ô*ìèëèè\n"
              << "7 - óñò**îâëå**ûå òåëåôî*û\n"
              << "8 - âûõîä\nÂ*ø âûáîð: ";
    
    std::cin >> choice;
    return choice;
}
 
void funcList(int choice)
{
    if(choice == 1)
    {
        std::string temp;
        std::cout << "Ââåäèòå èìÿ ô*éë* *.txt: ";
        std::cin >> str;
        if((str.size() > 4 && str.substr(str.size() - 4) != ".txt") ||
           (str.size() <= 4))
            str += ".txt";
        
        fileName = new char[str.size() + 1];
        strcpy(fileName, str.c_str());
        std::fstream file(fileName, std::ios::out);
        file.flush();
        std::cout << "\nÔ*éë áûë óñïåø*î ñîçä**.\n";
        file.close();
    }
    if(choice == 2)
    {
        check(str);
        std::ofstream output(fileName, std::ios_base::app);
        std::string name, year, number;
        std::cin.ignore();
        std::cout << "1 - ÔÈÎ: ";                     getline(std::cin, name); 
        std::cout << "2 - Ãîä óñò**îâêè òåëåôî**: ";  std::cin >> year;
        std::cout << "3 - Íîìåð òåëåôî**: ";          std::cin >> number;
        output << name << ' ' << year << ' ' << number << std::endl;
        output.close();
    }
    if(choice == 3)
    {
        check(str);
        std::ifstream print_out(fileName);
        std::string line;
        while(getline(print_out, line)) { std::cout << line << std::endl; };
        print_out.close();
    }
    if(choice == 4)
    {
        check(str);
        std::ifstream file(fileName);
        std::string line, name, year, number;
        int n = 0, index, counter = 0;
        std::vector<std::string> data;
        while(getline(file, line)) { data.push_back(line); }
        file.close();
        for(int i = 0; i < data.size(); i++) std::cout << " " << i + 1 << " - " << data[i] << std::endl;
        while(n < 1 || n > data.size()) { std::cout << "Ââåäèòå *îìåð ñòðîêè: "; std::cin >> n; }
        std::cout << "   Âûáîð êîððåêòèðîâêè\n"
                  << "   1 - ÔÈÎ\n"
                  << "   2 - Ãîä óñò**îâêè òåëåôî**\n"
                  << "   3 - Íîìåð òåëåôî**\n"
                  << "   4 - Âñå ïîëÿ êîìïî*å*òîâ\n   Â*ø âûáîð: ";
        std::cin >> index;
        switch(index)
        {
            case 1:
                std::cin.ignore();
                std::cout << "     ÔÈÎ: "; getline(std::cin, name);
                break;
            case 2:
                std::cout << "     Ãîä óñò**îâêè òåëåôî**: "; std::cin >> year;
                break;
            case 3:
                std::cout << "     Íîìåð òåëåôî**: "; std::cin >> number;
                break;
            case 4:
                std::cin.ignore();
                std::cout << "     ÔÈÎ: ";                    getline(std::cin, name); 
                std::cout << "     Ãîä óñò**îâêè òåëåôî**: "; std::cin >> year;
                std::cout << "     Íîìåð òåëåôî**: ";         std::cin >> number;
                data[n - 1] =  name + ' ' + year + ' ' + number;
                break;
        }
        
        if(index != 4)
        {
            line = data[n - 1];
            char* chStr = new char[line.size() - 1];
            strcpy(chStr, line.c_str());
            char* p = strtok(chStr, " ");
            std::vector<std::string> arr;
            
            while(p != NULL)
            {
                arr.push_back(p);
                p = strtok(NULL, " ");
            }
            delete [] chStr;
            
            data[n - 1].clear();
            if(index == 1) data[n - 1] += name   + ' ' + arr[3] + ' ' + arr[4];
            if(index == 2) data[n - 1] += arr[0] + ' ' + arr[1] + ' ' + arr[2] + ' ' + year   + ' ' + arr[4];
            if(index == 3) data[n - 1] += arr[0] + ' ' + arr[1] + ' ' + arr[2] + ' ' + arr[3] + ' ' + number;
        }
        
        std::ofstream output(fileName);
        for(int i = 0; i < data.size(); i++) output << data[i] << std::endl;
        output.close();
    }
    if(choice == 5)
    {
        check(str);
        std::ifstream file(fileName);
        std::string line;
        int n;
        std::vector<std::string> data;
        while(getline(file, line)) { data.push_back(line); }
        file.close();
        for(int i = 0; i < data.size(); i++) std::cout << " " << i + 1 << " - " << data[i] << std::endl;
        std::cout << "Ââåäèòå *îìåð ñòðîêè äëÿ óä*ëå*èÿ: "; std::cin >> n;
        std::ofstream output(fileName);
        for(int i = 0; i < data.size(); i++)
            if(i != n - 1)
                output << data[i] << std::endl;
        output.close();
    }
    if(choice == 6)
    {
        check(str);
        std::ifstream file(fileName);
        std::string line, name;
        std::vector<std::string> data;
        while(getline(file, line)) { data.push_back(line); }
        file.close();
        std::cout << "Ââåäèòå ô*ìèëèþ äëÿ ïîèñê* *îìåð*: "; std::cin >> name;
        for(int i = 0; i < data.size(); i++)
        {
            line = data[i];
            char* chStr = new char[line.size() - 1];
            strcpy(chStr, line.c_str());
            char* p = strtok(chStr, " ");
            std::vector<std::string> arr;
            
            while(p != NULL)
            {
                arr.push_back(p);
                p = strtok(NULL, " ");
            }
            delete [] chStr;
            if(name == arr[0]) std::cout << arr[4] << std::endl;
        }
    }
    if(choice == 7)
    {
        check(str);
        std::ifstream file(fileName);
        std::string line;
        int year, counter = 0;
        std::vector<std::string> data;
        while(getline(file, line)) { data.push_back(line); }
        file.close();
        std::cout << "Ââåäèòå ãîä äëÿ ïîèñê*: "; std::cin >> year;
        for(int i = 0; i < data.size(); i++)
        {
            line = data[i];
            char* chStr = new char[line.size() - 1];
            strcpy(chStr, line.c_str());
            char* p = strtok(chStr, " ");
            std::vector<std::string> arr;
            
            while(p != NULL)
            {
                arr.push_back(p);
                p = strtok(NULL, " ");
            }
            delete [] chStr;
            int temp = atoi(arr[3].c_str());
            if(temp >= year) counter++;
        }
        std::cout << "Ñ " << year << " ãîä* óñò**îâëå*î " << counter << " òåëåôî*îâ\n";
    }
}
 
void check(std::string str)
{
    if(str.empty())
    {
        std::cout << "\nÔ*éë ïîê* *å ñîçä**\n";
        getch();
        exit(0);
    }
}
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.