,  ,

- C++

> > >

 
C++ 100 http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1223003.html
, 100 .
C++ , , . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1223002.html
C++
, .
C++
, 5 , ()
C++ 10 http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1222999.html
, , , 10 . ()
C++ , , , ( if, else)

OverDozero
99 / 99 / 6
: 07.04.2011
: 523
07.07.2014, 19:33  []
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream.h>
 
/*Ñîñò*âèòü ïðîãð*ììó ôîðìèðîâ**èÿ ä***ûõ îá óñïåâ*åìîñòè ñòóäå*òîâ ïî äèñöèïëè*å:
ô*ìèëèÿ È.Î., 5 îöå*îê ïî êî*òðîëü*ûì ìåðîïðèÿòèÿì.
Îðã**èçîâ*òü âû÷èñëå*èå èòîãîâûõ îöå*îê: åñëè ñòóäå*ò **áð*ë 80% è áîëåå îò ì*êñèì*ëü*î âîçìîæ*îãî á*ëë*  îöå*ê* 5,
îò 60% äî 79%  4; îò 40% äî 59% -3, ìå*åå 40% - 2*/
 
struct predmet{
    char predm [255];//ïðåäìåò
    int ozp [5];//îöå*êè
    int maxball;
 };
 struct students{
    char FIO[255];//ÔÈÎ
    int kolpred;//êîëè÷åñòâî ïðåäìåòîâ 
    struct predmet *pred;
  };
 
int percent=0;//ñêîëüêî ïðîöå*ò **áð*ë ñòóäå*ò
int sumball=0;//ñóì* á*ëëîâ
int kolvostud=0;//êîëè÷åñòâî ñóòåä*òîâ
char arr[255];
int main ()
 
{   
    FILE *in;
 in=fopen("struct.txt","r");
 fscanf (in,"%d", &kolvostud);  
 printf("%d",kolvostud);
students study[kolvostud]; 
 
 for (int i=0;i<kolvostud;i++){//1 on I
        fgets(arr,255,in);//÷èò*åì ñòðîêó ñ ÔÈÎ
        strcpy(study[i].FIO,arr);//â ñòðóêòóðó ïèøåì ÔÈÎ
        printf("%s",study[i].FIO);
        fscanf(in,"%d",&study[i].kolpred);//÷èò*åì êîëè÷åñòâî ïðåäìåòîâ ó ñòóäå*ò*
        printf("%d",study[i].kolpred);
        study[i].pred = (predmet*)calloc(study[i].kolpred,sizeof(predmet));//âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ïðåäìåòû
        
            for (int j=0;j<study[i].kolpred;j++){//2 on J
 
                fgets(arr,255,in);
                strcpy(study[i].pred[j].predm,arr);//â ñòðóêòóðó äîá*âëÿåì **çâ**èå ïðåäìåò*
                printf("%s",study[i].pred[j].predm);
                        fscanf(in,"%d",&study[i].pred[j].maxball);
                        printf("%d",study[i].pred[j].maxball);
                            for (int k=0;k<5;k++){//3 on K
                             fscanf(in,"%d",&study[i].pred[j].ozp[k]);
                             printf("%d;",study[i].pred[j].ozp[k]);
                 }//3 off K
        }//2 off J
 }//1 off I
.. 2 .. . .
2
C++
1
2
        fscanf(in,"%d",&study[i].kolpred);//÷èò*åì êîëè÷åñòâî ïðåäìåòîâ ó ñòóäå*ò*
        printf("%d",study[i].kolpred);
. 2 2 :
2
Ivanov I.I.
1
:
2
36Ivanov I.I.
1
36?
?
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru