,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1245918.html
: Error 1 error C3413: 'MyClass<int>' : invalid explicit instantiation template class MyClass<int> #include <iostream> using namespace std; template <class...
C++ " " " " : , . , . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1245905.html
C++
!) ! "" ""? VS2005 MFC
C++ ?
, ! . c , . // MyTest.cpp: ...
C++ ""? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1245816.html
: 1 6. , . , ....
C++ " " : A.h class A { public: template<class T> T func(T); }; : A.cpp

Coding_fun
0 / 0 / 0
: 22.08.2014
: 11
22.08.2014, 20:05  []
68 , void Calculator(), 72 void , , , , "" .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
#include<iostream>
#include<locale.h>
 
class FunctionsManager
{
    private:
        short int FunctionToLaunch; //Íîìåð ôó*êöèè äëÿ ç*ïóñê*
    public:
        bool LaunchCalc() //Îáúÿâëå*èå ôó*êöèè äëÿ ç*ïóñê* ê*ëüêóëÿòîð*
        {
            return true;
        }
        bool LaunchFigures() //Îáúÿâëå*èå ôó*êöèè äëÿ ç*ïóñê* ïðîãð*ììû, âû÷èñëÿþùåé ïëîù*äü ôèãóð
        {
            return true;
        } 
        void SetFunctionToLaunch(short int ManagersFunctionToLaunch) //Ãë*â*ûé ìåòîä
        {
            FunctionToLaunch = ManagersFunctionToLaunch;
            
            if(FunctionToLaunch = 1)
            {
                LaunchCalc();
            }
            else if(FunctionToLaunch = 2)
            {
                LaunchFigures();
            }
        }   
};
 
void Calculator();
 
int main()
{
    using std::cout;
    using std::cin;
    using std::endl;
    
    setlocale(LC_ALL, "Rus");
            
    cout << "Äîáðî ïîæ*ëîâ*òü â ì*ñòåð-ê*ëüêóëÿòîð!" << endl;
    cout << "Âûáåðèòå òðåáóåìîå äåéñòâèå: " << endl;
    cout << "1.Ó*èâåðñ*ëü*ûé ê*ëüêóëÿòîð(1), 2.Âû÷èñëå*èå ïëîù*äè ôèãóð(2)" << endl;
    cout << "" << endl;
    
    bool Correct = 1; //Òðåáóåòñÿ äëÿ ïåðåç*ïóñê* öèêë* *èæå ïðè *åïð*âèëü*îì ââîäå è âûõîä* èç öèêë* ïðè ïð*âèëü*îì
    
    short int FunctionChoice = 0; //Ïåðåìå***ÿ äëÿ âûáîð* *îìåð* ôó*êöèè
    
    do
    {
    cout << "Ââåäèòå *îìåð ôó*êöèè êîòîðóþ âû õîòèòå èñïîëüçîâ*òü:" << endl;
    cin >> FunctionChoice;
    
    if(FunctionChoice <= 0 || FunctionChoice > 2)
    {
        cout << "Ââåäèòå êîððåêò*ûé *îìåð ôó*êöèè!" << endl;
    }
    else 
    {
        cout << "Ïðîäîëæ*åì" << endl;
        Correct = 0;
    }
    }while(Correct != 0);
    
    FunctionsManager Manager;
    Manager.SetFunctionToLaunch(FunctionChoice);
    
    if(Manager.LaunchCalc() == 0)
    {
        Calculator();
    }
    
    return 0;
}
 
void Calculator()
{
    using std::cout;
    using std::cin;
    using std::endl;
    
    cout << "Âû ïåðåøëè â ê*ëüêóëÿòîð!" << endl;
    cout << "Ââåäèòå äâ* ÷èñë*" << endl;
    
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru