,  ,

. - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread122725.html
C
C++ f g, . h f g f g, . h f g 2 . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread122705.html
, , 1000 ( C++
, , 1000 ( 70 ). DAT....
C++ Pascal
( , ). . : unit Interpol; interface uses Types;
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread122680.html
!!! , 1020 ...
C++ ! ++ , : : 2 5 , Dev c++ 9.4.4.2

silent_1991
 ++
4997 / 3055 / 149
: 11.11.2009
: 7,042
: 1
03.05.2010, 15:47
, . , pop, , . :

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
#include <stdio.h>
 
#define n 15
 
int tos = 0;
int *stck;
 
void push(int T, int size)
{
    if(tos == size)
    {
        printf("Stack is full\n");
        return;
    }
        
    stck[tos] = T;
    tos++;
}
 
int pop()
{
    if(tos == 0)
    {
        printf("Stack is empty\n");
        return 0;
    }
    
    tos--;
    
    return stck[tos];
}
 
void calcH(int *H, int X, int i, int N)
{
    H[i] = X * H[i - 1] - (i - 1) * H[i - 2];
    i++;
    
    if (i != n)
        calcH(H, X, i, N);
}
 
int main(void)
{
    int A[n];
    int X;
    int H[n];
    int N = 0;
    int S;
    int i;
    
    FILE *fin;
    
    if ((fin = fopen("F1.txt", "r")) == NULL)
    {
        printf("error reading file");
        getchar();
        return -1;
    }
    
    fscanf(fin, "%d", &N);
    
    if (N >= 15)
    {
        printf("ERROR!!!!!!");
        getch();
        return -1;
    }
          
    while(!feof(fin))
        for (i = 0; i < N; i++)
            fscanf(fin, "%d", &A[i]);
    
    
    fclose(fin);
    
    stck = (int *)malloc(N * sizeof(int)); // Çäåñü ïðîèñõîäèò äè**ìè÷åñêîå âûäåëå*èå ï*ìÿòè ïîä ñòåê - ì*ññèâ öåëûõ ÷èñåë.
                                           // Ôó*êöèÿ malloc(n) âûäåëÿåò êóñîê îïåð*òèâ*îé ï*ìÿòè ð*çìåðîì n (ñâîåãî *ðãóìå*ò*) á*éò.
                                           //  ä***îì ñëó÷*å âûäåëÿåòñÿ N * sizeof(int) á*éò, ò.ê. N - âñåãî ëèøü êîëè÷åñòâî
                                           // ýëåìå*òîâ. Åñëè, ñê*æåì, N = 6, òî ôó*êöèÿ malloc(N) âûäåëèò 6 á*éò. Íî **ì æå *óæ*î
                                           // ç*ïèñ*òü â âûäåëå**óþ ï*ìÿòü *å 6 á*éò, * 6 öåëûõ ÷èñåë, ê*æäîå èç êîòîðûõ ç**èì*åò
                                           // 4 á*éò* (ð*çìåð òèï* int). Ò.å. **ì **äî âûäåëèòü 6 * 4 = 6 * sizeof(int).
                                           // Ä*ëåå. Ç*÷åì (int *). Ôó*êöèÿ malloc âûäåëÿåò ï*ìÿòü è âîçâð*ù*åò óê*ç*òåëü
                                           // ** **÷*ëî âûäåëå**îé ï*ìÿòè. Â ïðè*öèïå, ìîæ*î è *å ïðåîáð*çîâûâ*òü åãî òèï
                                           // â òèï "óê*ç*òåëü ** int", *î ëó÷øå ýòî ñäåë*òü, ò.ê. ìû âñ¸-ò*êè õîòèì ïîëó÷èòü
                                           // â èòîãå ì*ññèâ èç N _öåëûõ_ ÷èñåë, * *å ïðîñòî ó÷*ñòîê ï*ìÿòè ð*çìåðîì N * sizeof(int).
    
    for(i = 0; i < N; i++)
    {
        fscanf(fin, "%d", &A[i]);
        push(A[i], N);
    }
    
    printf("Stack of A:\n");
        for(i = 0; i < N; i++)
                printf("%d\n", pop());
    
    for(i = 0; i < N; i++)
          push(0, N);
          
    tos = 0;
     
    printf("Input X: ");
    scanf("%d", &X);
    
    H[0] = 1;
    H[1] = X;
    
    calcH(H, X, 2, N);
    
    for (i = 0; i < N; i++) // Ó â*ñ çäåñü áûëî óñëîâèå i <= N, * **äî i < N
        printf("H[%d] = %d\n", i, H[i]);
        
    for(i = 0; i < N; i++)
          push(H[i], N);
    
    FILE *fout;
    
    if ((fout = fopen("F2.txt", "w+")) == NULL)
    {
        printf("error writing file");
        getch();
        return -1;
    }
    
    printf("Stack of H:\n");
    
    int temp;
    
    for(i = 0; i < N; i++)
    {
        temp = pop();
        printf("%d\n", temp);
        fprintf(fout, "%d\n", temp);
    }
          
    for (i = 0, S = 0; i < N; i++)
        S += A[i] * H[i];
    
    fprintf(fout, "%d\n", S);
    
    for (i = 0; i < N; i++) // Ó â*ñ çäåñü áûëî óñëîâèå i <= N, * **äî i < N
       fprintf(fout, "H[%d] = %d\n", i, H[i]);
       
    free(stck);
    fclose(fout);
    
    getch();
    return 0;
}
1
.. temp, ,
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru