,  ,

undefined keyword or key name: WS - C++

> > >

 
C++ . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread143311.html
, N (2<N<10) 80 . , . ( , ...
C++ . ? . - ??? ??? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread143310.html
C++ " " , " " , , .
N. " " , " " , , .
C++
2 . . ....
C++ - http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread143286.html
, . ... void DeleteBook(List& theList) // { char s; Book* cur = theList.itsFirst;...
C++ , ! : a(m,n) 0 1. ...

Krist_ALL
9 / 9 / 0
: 01.02.2010
: 317
09.06.2010, 20:21  []
. -


C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
// 
MYMENU ACCELERATORS 
 
   {
 
  [B] VK_F2, IDM_DIALOG 1,  VIRTKEY[/B]
 
   VK_F3, IDM_DIALOG2,   VIRTKEY 
 
   VK_Fl, IDM_HELP,      VIRTKEY
 
   }
error RC2104 : undefined keyword or key name: IDM_DIALOG

Mydialog.h ....
- ... -


1.cpp //
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
// Äåìî*ñòð*öèÿ ñïèñê*
 
#include <Windows.h> 
 
#include <String.h> 
 
#include <Stdio.h> 
 
#include "Mydialog.h"
 
LRESULT CALLBACK WindowFunc(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
 
BOOL    CALLBACK DialogFunc(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);
 
char szWinName[]="ÌîåÎê*î";  // Èìÿ êë*ññ* îê**
 
HINSTANCE hInst;
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hThisInst, 
 
                   HINSTANCE hPrevInst, 
 
                   LPSTR lpszArgs, 
 
                   int nWinMode)
 
   {
 
   HWND     hwnd; 
 
   MSG      msg; 
 
   WNDCLASS wcl; 
 
   HACCEL   hAccel;
 
   // Îïðåäåëèòü êë*ññ îê**
 
   wcl.hInstance=hThisInst;   // Äåñêðèïòîð ïðèëîæå*èÿ
 
   wcl.lpszClassName=szWinName;     // Èìÿ êë*ññ* îê**
 
   wcl.lpfnWndProc=WindowFunc;         // ôó*êöèÿ îê**
 
   wcl.style=0;                  // Ñòèëü ïî óìîë÷**èþ
 
   wcl.hIcon=LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION); // Èêî*ê* 
 
   wcl.hCursor=LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);   // Êóðñîð   
 
   wcl.lpszMenuName="MYMENU";                  // Ìå*þ
 
   wcl.cbClsExtra=0;       // Áåç äîïîë*èò. è*ôîðì*öèè
 
   wcl.cbWndExtra=0;
 
   wcl.hbrBackground   // Ç*ïîë*å*èå îê** áåëûì öâåòîì   
 
             =(HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
 
   if(!RegisterClass(&wcl))
 
      return 0;         // Ç*ðåãèñòðèðîâ*òü êë*ññ îê**
 
   // Ñîçä*òü îê*î:
 
   hwnd=CreateWindow(szWinName,       // Èìÿ êë*ññ* 
 
               "Äåìî*ñòð*öèÿ ñïèñê*", // Ç*ãîëîâîê
 
               WS_OVERLAPPEDWINDOW,   // Ñòèëü îê**  
 
               CW_USEDEFAULT,   // Õ-êîîðäè**ò* 
 
               CW_USEDEFAULT,   // Y-êîîðäè**ò*
 
               CW_USEDEFAULT,   // Øèðè** ïî óìîë÷**èþ 
 
               CW_USEDEFAULT,   // Âûñîò* ïî óìîë÷**èþ
 
               HWND_DESKTOP, // Íåò ðîäèòåëüñêîãî îê**  
 
               NULL,                  // Íåò ìå*þ
 
               hThisInst,    // Äåñêðèïòîð ïðèëîæå*èÿ   
 
               NULL); // Áåç äîïîë*èòåëü*ûõ *ðãóìå*òîâ
 
   hInst=hThisInst;   // Ñîõð**èòü äåñêðèïòîð òåêóùåãî
 
   // Ç*ãðóçèòü *êñåëåð*òîðû:
 
   hAccel=LoadAccelerators(hThisInst,"MYMENU");
 
   // Ïîê*ç*òü îê*î è ïåðåðèñîâ*òü ñîäåðæèìîå:
 
   ShowWindow(hwnd,nWinMode); 
 
   UpdateWindow(hwnd);
 
   // Ç*ïóñòèòü öèêë îáð*áîòêè ñîîáùå*èé:
 
   while(GetMessage(&msg,NULL,0,0))
 
      {
 
      if(!TranslateAccelerator(hwnd,hAccel,&msg))
 
         {
 
         TranslateMessage(&msg);// Èñïîëüç. êë*âè*òóðó  
 
         DispatchMessage (&msg);// Âåð*óòü óïð*âëå*èå
 
         }                      // ê ÎÑ Windows
 
      }
 
   return msg.wParam;
 
   }     
 
 
 
 
// Ñëåäóþù*ÿ ôó*êöèÿ âûçûâ*åòñÿ ÎÑ Windows è ïîëó÷*åò 
 
// â ê*÷åñòâå ï*ð*ìåòðîâ ñîîáùå*èÿ èç î÷åðåäè 
 
// ñîîáùå*èé ä***îãî ïðèëîæå*èÿ
 
 
 
LRESULT CALLBACK WindowFunc(HWND hwnd,
 
                            UINT message, 
 
                            WPARAM wParam, 
 
                            LPARAM lParam) 
 
   {
 
   switch(message)
 
      {
 
      case WM_COMMAND:
 
         switch(LOWORD(wParam)) 
 
            {
 
            case IDM_DIALOG1:
 
               DialogBox(hInst,"MYDB",hwnd,
 
                         DialogFunc); 
 
               break; 
 
            case IDM_DIALOG2:
 
               MessageBox(hwnd,
 
                          "Ýòîãî äè*ëîã* ïîê* *åò", 
 
                          "", MB_OK);
 
               break; 
 
            case IDM_HELP:
 
               MessageBox(hwnd, "Ïîìîùü",
 
                          "Ïîìîùü", MB_OK);
 
               break; 
 
            } 
 
         break;
 
      case WM_DESTROY: /* ç*âåðøå*èå ïðîãð*ììû */   
 
         PostQuitMessage(0);
 
         break;
 
      default:     // Âñå ñîîáùå*èÿ, *å îáð*á*òûâ*åìûå
 
                   // â ä***îé ôó*êöèè, **ïð*âëÿþòñÿ 
 
                   // ** îáð*áîòêó ïî óìîë÷**èþ
 
         return DefWindowProc(hwnd, message,
 
                              wParam, lParam);
 
      } 
 
   return 0;
 
   }
 
 
 
// Ïðîñò*ÿ ôó*êöèÿ äè*ëîã*
 
BOOL CALLBACK DialogFunc(HWND hdwnd,
 
                         UINT message, 
 
                         WPARAM wParam, 
 
                         LPARAM lParam)
 
   {
 
   long i;
 
   char str[80];
 
   switch(message)
 
      {
 
      case WM_COMMAND:
 
         switch(LOWORD(wParam))
 
            {
 
            case IDCANCEL:
 
               EndDialog(hdwnd,0);
 
               return 1; 
 
            case IDD_RED:
 
               MessageBox(hdwnd,
 
                          "Âûáð** Êð*ñ*ûé", 
 
                          "Êð*ñ*ûé",MB_OK); 
 
               return 1; 
 
            case IDD_GREEN:
 
               MessageBox(hdwnd,
 
                          "Âûáð** Çåëå*ûé",
 
                          "Çåëå*ûé",MB_OK); 
 
               return 1;
 
            case ID_LB1: // Ñîîáùå*èå îò ñïèñê*, åñëè                
 
                         // ýòî, êî*å÷*î, LBN_DBLCLK 
 
               if(HIWORD(wParam) == LBN_DBLCLK)
 
                  {  // Ïîëó÷. è*äåêñ âûáð**. ýëåìå*ò*
 
                  i=SendDlgItemMessage(hdwnd, ID_LB1, 
 
                                       LB_GETCURSEL,
 
                                       0, 0L);
 
                  sprintf
 
                     (str,
 
                      "È*äåêñ âûáð***îãî ýëåìå*ò* %d",               
 
                      i);
 
                  MessageBox(hdwnd,str,"Ñäåë** âûáîð", 
 
                             MB_OK); 
 
                  } 
 
               return 1;
 
            case IDD_SELFRUIT: //Ê*îïê* "Âûáåðè ôðóêò"
 
               i=SendDlgItemMessage(hdwnd,ID_LB1,
 
                                    LB_GETCURSEL,
 
                                    0, 0L);
 
               if( i > -1)
 
                  sprintf
 
                     (str,
 
                      "È*äåêñ âûáð***îãî ýëåìå*ò* %d", 
 
                      i); 
 
               else
 
                  sprintf(str,"Ôðóêò *å âûáð**"); 
 
               MessageBox(hdwnd,str,"Ñäåë** âûáîð",        
 
                          MB_OK); 
 
               return 1;
 
            }
 
      case WM_INITDIALOG: // È*èöè*ëèç*öèÿ ñïèñê*
 
         SendDlgItemMessage(hdwnd, ID_LB1,  
 
                            LB_ADDSTRING,
 
                            0, (LPARAM)"ßáëîêî"); 
 
         SendDlgItemMessage(hdwnd, ID_LB1, 
 
                            LB_ADDSTRING,
 
                            0, (LPARAM)"Àïåëüñè*"); 
 
         SendDlgItemMessage(hdwnd, ID_LB1, 
 
                            LB_ADDSTRING,
 
                            0, (LPARAM)"Ãðóø*"); 
 
         SendDlgItemMessage(hdwnd, ID_LB1, 
 
                            LB_ADDSTRING,
 
                            0, (LPARAM)"Âè*îãð*ä"); 
 
         return 1;
 
      }
 
   return 0;
 
   }
Mydialog.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
#define IDM_DIALOG1 100 
 
#define IDM_DIALOG2 101 
 
#define IDM_HELP    102
 
#define IDD_RED     103 
 
#define IDD_GREEN   104
 
 
#define IDD_SELFRUIT 105 
 
#define ID_LB1       106
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
#include "Mydialog.h"
 
#include <Windows.h>
 
 
 
MYMENU MENU
 
   {
 
   MENUITEM " &1", IDM_DIALOG1
 
   MENUITEM " &2", IDM_DIALOG2
 
   MENUITEM "",    IDM_HELP
 
   }
 
 
 
MYMENU ACCELERATORS 
 
   {
 
  // VK_F2, IDM_DIALOG 1,  VIRTKEY
 
   //VK_F3, IDM_DIALOG2,   VIRTKEY 
 
   //VK_Fl, IDM_HELP,      VIRTKEY
 
   }
 
 
 
MYDB DIALOG 18, 18, 142, 92
 
CAPTION " "
 
STYLE DS_MODALFRAME|WS POPUP|WS_CAPTION|WS_SYSMENU
 
 {
 
 DEFPUSHBUTTON "",   IDD_RED, 57,45,36,14,
 
               WS_CHILD|WS_VISIBLE|WSJTABSTOP 
 
 PUSHBUTTON    "",   IDD_GREEN, 95,45,36,14,
 
               WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP 
 
 PUSHBUTTON     "",    IDCANCEL, 52,65,37,14,
 
               WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP 
 
 PUSHBUTTON " ", IDD_SELFRUIT, 2,45,50,14,
 
               WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP 
 
 LISTBOX ID_LB1, 2,10,47,28, LBS_NOTIFY|WS_CHILD|
 
        WS_VISIBLE|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
 
 }
13
!
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru