,  ,

- Android


 
Android (Opengl es)? http://www.cyberforum.ru/android-dev/thread1739058.html
opengl es ( )? opengl es opengl ?
Android service ? alarmManager.setExact(AlarmManager.RTC_WAKEUP, System.currentTimeMillis()+ 10000, pendingIntent); ... http://www.cyberforum.ru/android-dev/thread1739023.html
Android cookie webview
cookie webview (android studio) ?
service , Android
startForeground() , 1 1 (). "" ( 0...
Android DFD http://www.cyberforum.ru/android-dev/thread1738780.html
, , DFD ! 3 ! !
Android html html - . , , . .

Beezy
0 / 0 / 0
: 14.09.2014
: 173

- Android

19.05.2016, 08:59. 252. 14
( )

, json.
LoginActivity JSONParser. , , android studio (. ).
:

LoginActivity
Java
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
package ru.mathspace.police;
 
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.AsyncTask;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
 
import org.apache.http.NameValuePair;
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
//Àâòîðèç*öèÿ ïîëüçîâ*òåëÿ è îòïð*âê* ç*ïðîñ* ** ñåðâåð äëÿ ïîëó÷å*èÿ ñïèñê* ç*ÿâîê
public class LoginActivity extends Activity implements View.OnClickListener {
 
    //è*äèê*òîð ñîñòîÿ*èÿ ïðè ç*ãðóçêå ä***ûõ
    private ProgressDialog loadDialog;
    //ñîçä*åì ýêçåìïëÿð êë*ññ* JSONParser
    JSONParser jsonParser = new JSONParser();
    EditText pass;
 
    //url, ** êîòîðîì ð*ñïîëîæå* ñåðâåð
    private static String url_server = "http://police/android/list_properties.php";
    public static final String TAG_SUCCESS = "good";
 
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        //âêëþ÷*åì îòîáð*æå*èå activity
        setContentView(R.layout.login);
 
        //è*èöè*ëèçèðóåì ýëåìå*òû **÷*ëü*îãî activity
        pass = (EditText) findViewById(R.id.loginPassword);
        String valPass = pass.getText().toString();
        Button logBtn = (Button) findViewById(R.id.loginSubmit);
        logBtn.setOnClickListener(this);
    }
 
    //îáð*á*â*åì **æ*òèå ê*îïêè
    @Override
    public void onClick(View v) {
 
        //ïðè **æ*òèè ** ê*îïêó âûçûâ*åì ýêçåìïëÿð êë*ññ* createListProperties
        new createListProperties().execute();
    }
 
    //ôî*îâ*ÿ ç*ä*÷* äëÿ ñîçä**èÿ ñïèñê* ç*ÿâîê
    class createListProperties extends AsyncTask<String, String, String> {
 
        //äî **÷*ë* ç*ãðóçêè ñîçä*åì "ñîñòîÿ*èå ç*ãðóçêè"
        @Override
        protected void onPreExecute() {
            super.onPreExecute();
            loadDialog = new ProgressDialog(LoginActivity.this);
            loadDialog.setMessage("Ç*ãðóçê* ç*ÿâîê...");
            //âêëþ÷*åì **èì*öèþ ç*ãðóçêè
            loadDialog.setIndeterminate(true);
            loadDialog.setCancelable(false);
        }
 
        //ñîçä**èå ñïèñê*
        @Override
        protected String doInBackground(String... args) {
            //String valPass = "123";
 
            //äîá*âëÿåì ï*ð*ìåòð â ñïèñîê äëÿ îòïð*âêè
            List<NameValuePair> keyPoliceman = new ArrayList<>();
            keyPoliceman.add(new BasicNameValuePair("key", "123"));
            keyPoliceman.add(new BasicNameValuePair("keytwo", "456"));
 
            //ôîðìèðóåì json - îáúåêò
            //(*äðåñ ñåðâåð*, òèï ìåòîä*, ëèñò ç**÷å*èé)
            JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest(url_server,"POST",keyPoliceman);
 
            //ïèøåì ëîã ð*áîòû êîì**äû
            Log.d("Ñîçä**èå ç*ïðîñ*:", json.toString());
 
            //ïðîâåðÿåì âûïîë*å*èå ÷åðåç try
            try {
                int good = json.getInt(TAG_SUCCESS);
 
                if(good == 1) {
                    //ç*ïèñü óñïåø*î äîá*âëå**, ç*ãðóæ*åì activity
                    Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), listPropertiesActivity.class);
                    startActivity(intent);
                    //ç*êðûâ*åì òåêóùèé activity
                    finish();
                } else {
                    //îøèáê* â äîá*âëå*èè ç*ïèñè
                }
            } catch(JSONException e) {
                e.printStackTrace();
            }
            return null;
        }
 
        //ç*êðûâ*åì äè*ëîãîâîå îê*î ç*ãðóçêè
        protected void onPostExecute(String url_server) {
            loadDialog.dismiss();
        }
    }
 
}


JSONParser
Java
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
package ru.mathspace.police;
 
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.List;
 
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.NameValuePair;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.client.utils.URLEncodedUtils;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
 
import android.util.Log;
 
/**
 * ï*ðñåð JSON - îáúåêòîâ
 */
public class JSONParser {
    static InputStream is = null;
    static JSONObject jObj = null;
    static String json = "";
 
    // constructor
    public JSONParser() {
 
    }
 
    // ôó*êöèÿ îòïð*âëÿåò ç*ïðîñ ñ ä***ûìè
    // ìåòîäîì GET èëè POST
    public JSONObject makeHttpRequest(String url, String method,
                                          List<NameValuePair> params) {
            // ñîçä**èå HTTP ç*ïðîñ*
            try {
 
                // ïðîâåðê* òèï* ìåòîä*
                if(method == "POST"){
                    // åñëè ìåòîä = POST, âûïîë*ÿåì ñëåäóþùåå:
                    DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
                    HttpPost httpPost = new HttpPost(url);
                    httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params));
 
                    HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpPost);
                    HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity();
                    is = httpEntity.getContent();
 
                }else if(method == "GET"){
                    // åñëè ìåòîä = GET, âûïîë*ÿåì ñëåäóþùåå:
                    DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
                    String paramString = URLEncodedUtils.format(params, "utf-8");
                    url += "?" + paramString;
                    HttpGet httpGet = new HttpGet(url);
 
                    HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpGet);
                    HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity();
                    is = httpEntity.getContent();
                }
 
            } catch (UnsupportedEncodingException e) {
                e.printStackTrace();
            } catch (ClientProtocolException e) {
                e.printStackTrace();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
 
            try {
                BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                        is, "iso-8859-1"), 8);
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                String line = null;
                while ((line = reader.readLine()) != null) {
                    sb.append(line + "\n");
                }
                is.close();
                json = sb.toString();
            } catch (Exception e) {
                Log.e("Buffer Error", "Ïîëó÷èëè ñëåäóþùóþ îøèáêó: " + e.toString());
            }
 
            // ï*ðñèì ñòðîêó â json - îáúåêò
            try {
                jObj = new JSONObject(json);
            } catch (JSONException e) {
                Log.e("JSON Parser", "Îøèáê* ï*ðñè*ã* ä***ûõ: " + e.toString());
            }
 
            // âîçâð*ù*åì json - ñòðîêó ñ ä***ûìè
            return jObj;
        }
    }


)
java, , . , ..
url , json-,
0
   
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru