Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
С++ для начинающих
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 52
1

Найти ошибку в коде

06.05.2013, 18:00. Просмотров 397. Ответов 5
Метки нет (Все метки)

Скажите, пожалуйста, в чем у меня ошибка?
Вот код
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <locale>
#include <conio.h>
 
const float PI = 3.141592;
 
/*class Error{
      public:
    Error(int type){
         switch(type){
              case 1:{
                   printf("Wrong input\n");
                   break;
              }    
         }
    };  
    ~Error(){};
};
*/
class Geom{
      public:
      Geom(){};
      ~Geom(){};
      
      virtual bool Print(){};
      virtual bool Scan(){};
      virtual double CalcSquare(){};
      virtual double CalcPerimetr(){};
};
 
class Round:Geom{
      public:
      Round(int elH, int elW){
                a = elW;
                b = elH;
                 };
      ~Round(){};
      double calcPerimetr(){
            if (a > 0 && b>0) return ((4*PI*a*b+pow((a-b),2))/(a+b));
            else{
                 return -1;
            }
      };
      double calcSquare(){
           if (a > 0 && b > 0) return (PI *a *b);
           else{
                return -1;
           }
      };
      
      private:
      int a,b;
};
 
class Rect:Geom{
      public:
      Rect(int kwH){
               a=kwH;
               };
      ~Rect(){};
      double calcSquare(){
           if (a > 0 ) return(a*a);
           else{
               return -1; 
           }
      };
      
      double calcPerimetr(){
          if (a > 0 ) return (a+a+a+a);
          else{
               return -1;
          }
      };
      
      private:
      int a;
      
};
 
 
 
class Triangle:Geom{
      public:
      Triangle(int kwA, int kwB, int kwC, int kwD, int kwH){
                   a=kwA;
                   b=kwB;
                   c=kwC;
                   d=kwD;
                   h=kwH;
                };
      ~Triangle(){};
      float calcSquare(){
             if(a > 0 && b > 0 && h>0){
                 float p = a + b + c + d ; 
                 float s = ((a+b)*h)/2;
             }else{
                  return -1; 
             }
             
      };
      float calcPerimetr(){
             if (a > 0 && b > 0 && c > 0 && d>0) return (a + b + c + d); else{ return -1;}
      };
      
      private:
      int a;
      int b;
      int c;
      int d;
      int h;
};
 
void switcher(){
   std::cout << "Êàêóþ ôèãóðó õîòèòå ñîçäàòü?...\n" << std::endl << "Íàæìèòå äëÿ âû÷èñëåíèÿ ïëîùàäè è ïåðèìåòðà ó\n 1 - òðàïåöèè. \n 2 - ýëëèïñ.\n 3 - êâàäðàò.\n" << std::endl << "Íàæìèòå Esc äëÿ âûõîäà"  << std::endl;
    
   float tS,tP;
    
    char c = getch();
    while(c != 27){
    switch(c){
           case '1':{
                int a,b,c,d,h;
                std::cout << "Ââåäèòå 'a','b','c','d' è âûñîòó 'h'\n" << std::endl;
                std::cin >> a >> b >> c >> d >> h;
                Triangle tmp(a,b,c,d,h);
                tP = tmp.calcPerimetr();
                tS = tmp.calcSquare();
                if (tP != -1 && tS != -1)
                std::cout << "Ïîëó÷èëè òðàïåöèþ ñ ïëîùàäüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïðàâèëüíûå âõîäíûå äàííûå\n");
                break;
           } 
           case '2':{
                int a,b;
                std::cout << "Ââåäèòå ñòîðîíû ýëëèïñà 'a' è 'b' \n" << std::endl;
                std::cin >> a >> b;
                Round tRound(a,b);
                tS = tRound.calcSquare();
                tP = tRound.calcPerimetr();
                if (tP != -1 && tS != -1)
                std::cout << "Ïîëó÷èëè ýëëèïñ ñ ïëîùàäüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïðàâèëüíûå âõîäíûå äàííûå\n");
                break;
           }
           case '3':{
                int a;
                std::cout << "Ââåäèòå ñòîðîíó êâàäðàòà 'a'\n" << std::endl;
                std::cin >> a ;
                Rect tRect(a);
                tS = tRect.calcSquare();
                tP = tRect.calcPerimetr();
                if (tS != -1 && tP != -1)
                std::cout << "Ïîëó÷èëè êâàäðàò ñ ïëîùàäüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïðàâèëüíûå âõîäíûå äàííûå\n");
                break;
           }
    }  
    printf("Íàæìèòå ñëåäóþùóþ öèôðó èëè esc äëÿ âûõîäà\n");
    c = getch();
    }
}
 
int main(){
    setlocale(LC_ALL, "");
    Geom tmp();
    
    std::cout << "Íàïèñàòü ïðîãðàììó, â êîòîðîé ðåàëèçîâàíà èåðàðõèÿ êëàññîâ: ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû (òðàïåöèÿ, ýëëèïñ, êâàäðàò). Ðåàëèçîâàòü ìåòîäû âû÷èñëåíèÿ ïëîùàëè è ïåðèìåòðà ôèãóðû. Ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ðàáîó âñåõ ìåòîäîâ êëàññîâ, ïðåäîñòàâèâ ïîëüçîâàòåëþ âûáîð òèïà ôèãóðû äëÿ äåìîíñòðàöèè \n" ;
    switcher();
    
    system("pause");
}
Вот ошибка:
0
Миниатюры
Найти ошибку в коде  
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
06.05.2013, 18:00
Ответы с готовыми решениями:

Найти сумму целых отрицательных чисел удовлетворяющих условию (найти и исправить ошибку в коде)
#include&lt;iostream&gt; #include&lt;math.h&gt; using namespace std; int main() { int y = 0; ...

найти ошибку в коде
Помогите найти ошибку в коде: #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cmath&gt; #include &lt;conio.h&gt; using...

найти ошибку в коде
На вход подаем 4.039 На выходе нужно получить: 15.2525 Выводит неверное значение. Функция ниже...

найти ошибку в коде:
Помогите найти ошибку в коде: #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cmath&gt; #include &lt;conio.h&gt; using...

5
121 / 121 / 32
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 370
06.05.2013, 18:15 2
Вдумайся в этот код.

C++
1
2
3
4
5
6
7
      float calcSquare(){
             if(a > 0 && b > 0 && h>0){
                 float p = a + b + c + d ; 
                 float s = ((a+b)*h)/2;
             }else{
                  return -1; 
             }
И что возвращает эта функция?
1
hofmn
06.05.2013, 18:22
  #3

Не по теме:

Triangle - это треугольник.

0
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 52
06.05.2013, 18:25  [ТС] 4
Цитата Сообщение от hofmn Посмотреть сообщение

Не по теме:

Triangle - это треугольник.

в курсе. Лень переименовывать было.

Мммм...так, что конкретно в этом кусочке не так?
Почему такой ответ получается?
0
Helter Skelter
64 / 64 / 19
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 133
06.05.2013, 18:37 5
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
      float calcSquare(){
             if(a > 0 && b > 0 && h>0){
                 float p = a + b + c + d ; 
                 float s = ((a+b)*h)/2;
                 return s;
             }else{
                  return -1; 
             }
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 52
06.05.2013, 18:42  [ТС] 6
Аааа...жееесть! Большое спасибо!
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
06.05.2013, 18:42

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

Найти ошибку в коде
Как совершенный новичок не могу понять, почему работает не так, как надо. Помогите разобраться,...

Найти ошибку в коде.
#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { setlocale(0, &quot;&quot;); int c, b, a; //a...

Найти ошибку в коде
программка не работает что не хватает выручайте плиз!! #include&lt;iostream&gt; #include&lt;string&gt; ...

Найти ошибку в коде
Народ вот задача. #include &quot;stdafx.h&quot; #include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main(){...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
6
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.