0 / 0 / 0
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 28
1

Непонятные иероглифы на сайте

19.08.2010, 05:52. Показов 11707. Ответов 22
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что можно сделать чтоб не выскакивали вместо нормального русского языка непонятные иероглифи типа таких: Íîìåğ è ñåğèÿ ïàñïîğòà.
Перепробовал уже все, пробовал менять на нормальный, переписывать полностью страничку, но шрифт всеравно меняется, в коде использую кирилицу
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
19.08.2010, 05:52
Ответы с готовыми решениями:

Непонятные иероглифы в инпуте
Добрый вечер. Сегодня случилась такая чудоковатая фигня. Вот HTML: <form action="#"...

Робокасса возвращает непонятные иероглифы
возвращаются непонятные иероглифы с Робокассы. Поясню поподробней. Когда человек у меня оформляет...

передача данных USART + DMA и непонятные иероглифы
Всем привет! Есть проблема с передачей данных с МК на ПК через USORT + DMA. Ранее все работало...

Непонятные символы (иероглифы) вместо русских букв
Как исправить иероглифы

22
13 / 13 / 1
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 47
19.08.2010, 05:58 2
Можно взглянуть на страничку ?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 28
19.08.2010, 05:59  [ТС] 3
Цитата Сообщение от Flyrk Посмотреть сообщение
Можно взглянуть на страничку ?
Могу только код выкинуть, я сайт еще не выкидывал в инет
0
13 / 13 / 1
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 47
19.08.2010, 05:59 4
Ок, хватит кода.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 28
19.08.2010, 06:01  [ТС] 5
Это весь код:

HTML5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
<html>
<head>
<title>Регистрация</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="> <link href=Windows-1251"style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-weight: bold}
.style2 {
    color: #CC0000;
    font-weight: bold;
}
.style4 {font-weight: bold; color: #FF0000; }
.style5 {
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
}
.style7 {
    color: #000000;
    font-size: 16;
}
.style9 {
    font-size: 16px;
    color: #000000;
}
-->
</style>
</head>
 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" class="main_border">
<table width="1000" height="1557" border="1" align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="main_border">
  <tr>
    <td width="1010" height="142" align="left" class="main_border"><img src="jpg1/sayt_01.jpg" width="396" height="73"><img src="jpg1/sayt_02.jpg" width="368" height="73"><img src="jpg1/sayt_03.jpg" width="236" height="73"><img src="jpg1/sayt_04.jpg" width="396" height="69"><img src="jpg1/sayt_05.jpg" width="368" height="69"><img src="jpg1/sayt_06.jpg" width="236" height="69"></tr>
  <tr>
   <td align="left" valign="top" bgcolor="#66CC66" class="style3 border_js"><strong><a href="index.htm" class="style7">Главная</a></strong><span class="style5"> <img src="jpg1/sayt_razdelitel%20meny.jpg" width="3" height="20"> </span><strong><a href="okompany.htm" class="style9">О компании </a></strong><span class="style5"> <img src="jpg1/sayt_razdelitel%20meny.jpg" width="3" height="20"> </span><strong><a href="wozmozhnosti.htm" class="style9">Возможности Орифлейм </a></strong><span class="style5"> <img src="jpg1/sayt_razdelitel%20meny.jpg" width="3" height="20"> </span><strong><a href="akcii.htm" class="style9">Акции</a></strong><span class="style5"> <img src="jpg1/sayt_razdelitel%20meny.jpg" width="3" height="20"> <a href="sendmail.php" class="style9">Регистрация Орифлейм </a> <img src="jpg1/sayt_razdelitel%20meny.jpg" width="3" height="20"> <a href="chto_mi_predlagaem.htm" class="style9">Что мы предлагаем </a> <img src="jpg1/sayt_razdelitel%20meny.jpg" width="3" height="20"> <a href="video.htm" class="style9">Видео</a> <img src="jpg1/sayt_razdelitel%20meny.jpg" width="3" height="20"> <a href="produkts.htm" class="style9">Продукция Орифлейм </a></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="1300" align="center" valign="top"><table width="30" height="1288"  border="0" align="left" class="main_border">
      <tr>
        <th align="center" valign="top" bgcolor="#66CC66" scope="row"><a href="sendmail.php"><img src="jpg1/left_strok.jpg" width="30" height="1288" border="0"></a></th>
      </tr>
    </table>      <table width="95%" height="1329"  border="0">
      <tr>
        <td width="80%" height="1325" align="left" valign="top" class="border_big_td"><p>                  
        <h2 align="center" class="style2">Ğåãèñòğàöèÿ Îğèôëåéì</h2>
          <div align="center">
<table width="541" align="center">
            <tr>
              <td width="500" height="346"><form action="" method="post">
                
                <div align="center">
                <span class="style4">Ô.È.Î:</span><br>    
                      <input name="name" type="text" size="50" />
                      <br><br>
                   
                      <span class="style4">Íîìåğ è ñåğèÿ ïàñïîğòà:</span><br>
                      <input name="passport" type="text" size="50" />
                     <br><br>
  
     <span class="style4">Äàòà ğîæäåíèÿ:(ãããã.ìì.ää)<br>
     </span>
     <input name="date" type="text" size="50" />
     <br><br>
 
     <span class="style4">Email:(áóäóò âûñëàíû âàøè äàííûå)</span>
     <input name="email" type="text" size="50" />
     <br>
     <br>
   
      <span class="style4">Àäğåñ:(óë., äîì, êâ)</span><br>
      <input name="street" type="text" size="50" />
      <br>
      <br>
      <span class="style4">Ãîğîä:</span>
      <br>
      <input name="town" type="text" value="" size="50">
      <br>
      <br> 
      <span class="style4">Èíäåêñ:</span><br>
      <input name="index" type="text" size="50" />
      <br>
      <br>
      <span class="style4">Òåëåôîí:</span><br>
      <input name="phone" type="text" size="50" />
      <br /><br>
      Öåëü ğåãèñòğàöèè:
      <textarea name="text" cols="25"></textarea>
      <br>
      <br>
      <input name="submit" type="submit" value="Ğåãèñòğàöèÿ" />
                      </p>
                  </div>
         </form>
  
   <?php
 
// Åñëè êíîïêà íàæàòà òî ...
if (isset ($_POST['submit']))
{
$myEmail = 'Psiholog211@mail.ru'; // Email íà êîòîğûé áóäóò ïğèõîäèòü ïèñüìà
$UserName = 'user'; // Èìÿ àâòîğà
$name = htmlspecialchars (trim ($_POST['name'])); // Òóò èìÿ
$passport = htmlspecialchars (trim ($_POST['passport'])); // Òóò íîìåğ ïàñïîğòà
$date = htmlspecialchars (trim ($_POST['date'])); // Òóò äàòà ğîæäåíèÿ
$email = htmlspecialchars (trim ($_POST['email'])); // Òóò email
$street = htmlspecialchars (trim ($_POST['street'])); // Òóò Àäğåñ ïğîæèâàíèÿ
$town = htmlspecialchars (trim ($_POST['town'])); // Òóò Ãîğîä
$index = htmlspecialchars (trim ($_POST['index'])); // Òóò Èíäåêñ
$phone = htmlspecialchars (trim ($_POST['phone'])); // Òóò òåëåôîí
$text = htmlspecialchars (trim ($_POST['text'])); // Òóò öåëü ğåãèñòğàöèè  
$Subject = 'Ğåãèñòğàöèÿ';
 
// Îòïğàâêà ïèñüìà
$Headers = 'To: ' . $UserName . ' <' . $myEmail . '>' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $name . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $passport . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $date . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $email . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $street . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $town . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $index . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $phone . '' . "\r\n";
if (@mail ($myEmail, $Subject, $text, $Headers))
{
echo "Ğåãèñòğàöèÿ îòïğàâëåíà, âñêîğå ìû îáğàáîòàåì Âàøè äàííûå è âûøëåì íà óêàçàíûé å-ìàèë âñå äàííûå äëÿ âõîäà â îô.ñàéò êîìïàíèè Îğèôëåéì.";
}
else
{
echo "Îøèáêà!";
}
}
?></td>
 
 
            </tr>
          </table>          
            </div>
          <div align=center>
Мои координаты: <br>
                e-mail: Psiholog211@mail.ru<br>
Тел.:+380989314522; +380508717147;<br>    
                
            +380682064083; +380639874773<br>
            <img src="jpg1/registration.jpg" width="108" height="57"> </div></td>
        <td width="20%" valign="top"><table width="160" height="621" align="center">
            <tr>
              <td width="155" height="100%" align="left" valign="top"><div align="left"><!-- #BeginLibraryItem "/Library/?????????.lbi" -->
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-weight: bold}
.style3 {color: #333333}
-->
</style>
<table  border="0">
          <tr>
            <td width="15%" height="35" align="center"><img src="jpg1/arrow.gif" width="12" height="15"></td>
            <td width="85%"><p align="left" class="menu"><strong><a href="index.htm">Главная</a></strong></p></td>
          </tr>
          <tr>
            <td height="35" align="center" valign="top"><img src="jpg1/arrow.gif" width="12" height="15"></td>
            <td valign="top"><p class="menu"><strong><a href="articlis/okompany.htm">О компании</a></strong> <br>
                </p></td>
          </tr>
          <tr>
            <td height="35" align="center"><img src="jpg1/arrow.gif" width="12" height="15"></td>
            <td><p class="menu"><strong><a href="wozmozhnosti.htm">Возможности Орифлейм</a> </strong></p></td>
          </tr>
          <tr>
            <td height="35" align="center"><img src="jpg1/arrow.gif" width="12" height="15"></td>
            <td><p class="menu"><strong><a href="akcii.htm">Акции</a></strong></p></td>
          </tr>
          <tr>
            <td height="35" align="center"><img src="jpg1/arrow.gif" width="12" height="15"></td>
            <td><p class="menu"><strong><a href="video.htm">Регистрация Орифлейм </a></strong></p></td>
          </tr>
          <tr>
            <td height="35" align="center"><img src="jpg1/arrow.gif" width="12" height="15"></td>
            <td><p class="menu"><strong><a href="chto_mi_predlagaem.htm">×òî ìû ïğåäëàãàåì </a></strong></p></td>
          </tr>
          <tr>
            <td height="35" align="center" class="style1"><img src="jpg1/arrow.gif" width="12" height="15"></td>
            <td class="style1"><p class="menu"><strong><a href="sporus.php">СПО в Ğîññèè</a> </strong></p></td>
          </tr>
          <tr>
            <td height="35" align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="style1"><img src="jpg1/arrow.gif" width="12" height="15"></td>
            <td class="style1"><a href="produkts.htm">Ïğîäóêöèÿ êîìïàíèè </a></td>
          </tr>
</table>
<!-- #EndLibraryItem --><div align="center"><a href="sendmail.php"><img src="jpg1/registration.jpg" width="108" height="57" vspace="10" border="0"></a></div>
              </div></td>
            </tr>
          </table>
          <p>&nbsp;</p></td>
      </tr>
    </table>    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="74" align="center" class="style1"><img src="jpg1/sayt_13.jpg" width="1000" height="70"></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
0
13 / 13 / 1
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 47
19.08.2010, 06:02 6
Очень странно, у меня читается нормально... Видимо дело в браузере. У меня Opera.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 28
19.08.2010, 06:04  [ТС] 7
Цитата Сообщение от Flyrk Посмотреть сообщение
Очень странно, у меня читается нормально... Видимо дело в браузере. У меня Opera.
А я через мозилу смотрю, только вот что я заметил, сюда выкинул шрифт нормальный а в дримвивере и в мозиле иероглифы выскакивают
0
13 / 13 / 1
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 47
19.08.2010, 06:07 8
Цитата Сообщение от Psiholog211 Посмотреть сообщение
А я через мозилу смотрю, только вот что я заметил, сюда выкинул шрифт нормальный а в дримвивере и в мозиле иероглифы выскакивают
действительно странно, прям мистика кока я то.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 28
19.08.2010, 06:08  [ТС] 9
Цитата Сообщение от Flyrk Посмотреть сообщение
действительно странно, прям мистика кока я то.
Это точно, я вот перепишу заново все, показывает нормально, как только закрою код, потом открываю и опять такое же или вместо иероглифов выскакивают знаки вопроса
0
13 / 13 / 1
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 47
19.08.2010, 06:11 10
Я сейчас еще по пробую сделать кое что...получиться отпишусь...
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 28
19.08.2010, 06:11  [ТС] 11
Цитата Сообщение от Flyrk Посмотреть сообщение
Я сейчас еще по пробую сделать кое что...получиться отпишусь...
Ок, жду
0
13 / 13 / 1
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 47
19.08.2010, 06:20 12
Все таки не один из вариантов не сработал.
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 28
19.08.2010, 06:22  [ТС] 13
Цитата Сообщение от Flyrk Посмотреть сообщение
Все таки не один из вариантов не сработал.
Я уже тоже все перепробовал, сейчас буду творить наверное все с рисунков, чтоб с шрифтом не мучатся.
Огромное спасибо за помощь
0
13 / 13 / 1
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 47
19.08.2010, 06:25 14
Нет не один из вариантов не срабатывает...

Добавлено через 1 минуту
Цитата Сообщение от Psiholog211 Посмотреть сообщение
Я уже тоже все перепробовал, сейчас буду творить наверное все с рисунков, чтоб с шрифтом не мучатся.
Огромное спасибо за помощь
Не за что..

Простите за двойное сообщение, поймал глюк...

Добавлено через 1 минуту
А что если про бывать писать в блокноте ?
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 28
19.08.2010, 06:26  [ТС] 15
Цитата Сообщение от Flyrk Посмотреть сообщение
А что если про бывать писать в блокноте ?
Это тоже уже пробовал, с моими знаниями не очень то и быстро это получилось
0
13207 / 6595 / 1041
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 15,069
19.08.2010, 17:40 16
Цитата Сообщение от Psiholog211 Посмотреть сообщение
HTML5
1
<meta http-equiv="Content-Type" content="> <link href=Windows-1251"style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
Что это?
HTML5
1
2
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1251">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 28
19.08.2010, 17:41  [ТС] 17
Цитата Сообщение от Vovan-VE Посмотреть сообщение
Что это?
HTML5
1
2
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1251">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
А что должно быть?
0
13207 / 6595 / 1041
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 15,069
19.08.2010, 17:44 18
Цитата Сообщение от Psiholog211 Посмотреть сообщение
А что должно быть?
То, что в цитате, то у Вас написано.
То, что ниже, то и должно быть.
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 28
29.12.2010, 06:09  [ТС] 19
Здравствуйте, помогите, зделал сайт, на компе показывает все отлично и никаких проблем, закинул на фтп в инет, тестирую и все файлы которые были созданы в php показывают примерно такой текст: ����� ������� ���� ������ или квадратики, подскажите что делать.
Вот сам код страницы:
HTML5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
<html>
<head>
<title>Регистрация Орифлейм</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-image:    url("img/fone.gif");
}
.style1 {color: #0099FF}
.style2 {
    color: #FF0000;
    font-weight: bold;
}
-->
</style><script type="text/javascript" src="stmenu.js"></script></head>
 
<body>
<table width="1019" height="858">
  <tr>
    <td width="1011" height="852" valign="top"><table width="1000" bgcolor="#CCCCCC">
      <tr>
        <td height="147" bgcolor="#CCCCCC"><img src="img/shapka.jpg" width="1000" height="145"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td height="39" align="center" valign="top" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#CCCCCC"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="1001" height="37">
          <param name="movie" value="123.swf">
          <param name=quality value=high>
          <embed src="123.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="1001" height="37"></embed>
        </object></td>
      </tr>
    </table>
      <table width="1007" bgcolor="#CCCCCC">
        <tr background="img/fone.gif">
          <td width="154" height="474" valign="top" background="img/fone.jpg"><img src="img/vstavka_menu.jpg" width="228" height="35">
            <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="228" height="525">
              <param name="movie" value="321.swf">
              <param name=quality value=high>
              <embed src="321.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="228" height="525"></embed>
          </object>          </td>
          <td width="611" align="center" valign="top" background="img/fon_kontents.jpg">
          
            <h3><span class="style1">Регистрация Орифлейм
              </h2>
              <div align="center">
            <br>
            <img src="img/schastie1.jpg" width="489" height="367"></h3>
            <table width="456" align="center">
            <tr><td width="448" height="623">
            <form action="" method="post">
                <div align="center">
                
                <span class="style2">Ф.И.О.:</span><br>    
                      <input name="name" type="text" size="50" />
                      <br>
                      <span class="style2"><br>
                   
                      Номер и серия паспорта : </span><br>
                      <input name="passport" type="text" size="50" />
                     <br><br>
  
                     <span class="style2">Дата рождения :(гггг.мм.дд) </span><strong><br>
                     </strong>
     <input name="date" type="text" size="50" />
     <br><br>
 
     <span class="style2">Email:(будут высланы ваши данные) </span>
     <input name="email" type="text" size="50" />
     <br>
     <br>
   
      <span class="style2">Адрес:(ул., дом, кв.)</span><br>
      <input name="street" type="text" size="50" />
      <br>
      <br>
      <span class="style2">Город:</span><br>
      <input name="town" type="text" value="" size="50">
      <br>
      <br> 
      <span class="style2">Индекс:</span><br>
      <input name="index" type="text" size="50" />
      <br>
      <br>
      <span class="style2">Телефон: </span><br>
      <input name="phone" type="text" size="50" />
      <br /><br>
      <span class="style2">Цель регистрации :</span>      
      <textarea name="text" cols="25"></textarea>
      <br>
      <br>
      <input name="submit" type="submit" value="Регистрация" />                      
      </p>
                  </div>
         </form>
  
   <?php
 
// ???? ?????? ?????? ?? ...
if (isset ($_POST['submit']))
{
$myEmail = 'Psiholog211@mail.ru'; // Email ?? ??????? ????? ????????? ??????
$UserName = 'user'; // ??? ??????
$name = htmlspecialchars (trim ($_POST['name'])); // ??? ???
$passport = htmlspecialchars (trim ($_POST['passport'])); // ??? ????? ????????
$date = htmlspecialchars (trim ($_POST['date'])); // ??? ???? ? ??? ????????
$email = htmlspecialchars (trim ($_POST['email'])); // ??? email
$street = htmlspecialchars (trim ($_POST['street'])); // ??? ????? ??????????
$town = htmlspecialchars (trim ($_POST['town'])); // ??? ?????
$index = htmlspecialchars (trim ($_POST['index'])); // ??? ??????
$phone = htmlspecialchars (trim ($_POST['phone'])); // ??? ???????
$text = htmlspecialchars (trim ($_POST['text'])); // ??? ???? ???????????  
$Subject = 'Регистрация';
 
// Отправка письма
$Headers = 'To: ' . $UserName . ' <' . $myEmail . '>' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $name . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $passport . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $date . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $email . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $street . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $town . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $index . '' . "\r\n";
$Headers .= 'From: ' . $phone . '' . "\r\n";
if (@mail ($myEmail, $Subject, $text, $Headers))
{
echo "Регистрация отправлена, вскоре мы обработаем ваши данные и вышлем вам всю необходимую информацию на указанный вами е-маил для дальнейшей работы в нашей команде.";
}
else
{
echo "Ошибка!";
}
}
?></td>
 
 
            </tr>
          </table>                         
       
          
           </td>
          <td width="226" valign="top" background="img/fon_reklama.jpg"><img src="img/vstavka_reklama.jpg" width="228" height="35">
            <table width="95" height="172">
              <tr>
                <td><img src="img/Reklama.gif" width="213" height="352"></td>
              </tr>
            </table></td>
        </tr>
      </table>
      <table width="1000" bgcolor="#CCCCCC">
        <tr>
          <td width="1003"><img src="img/niz_saita1.jpg" width="1003" height="115"></td>
        </tr>
    </table></tr>
</table>
</body>
</html>
0
13207 / 6595 / 1041
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 15,069
29.12.2010, 16:18 20
Если хостинг под Апачем, то в файл .htaccess напишите строку
Код
AddDefaultCharset off
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
29.12.2010, 16:18
Помогаю со студенческими работами здесь

При вводе русских букв пишет какие-то непонятные иероглифы, что делать?
Здравствуйте, начал работать со строками и при выводе мне пишет непонятные иероглифы, пример в...

Иероглифы на сайте
Здравствуйте уважаемые експерты ,подскажите ,почему на моем сайте выдает ошибку с ероглифами:...

Иероглифы на сайте
Есть файл индекс хтмл и скрипт-обработчик формы. Если запускать через чайт на денвере, то выходят...

Кодировка БД (На сайте ОК, в БД - иероглифы)
Ребят, такая проблема, мучаюсь второй день.. - на форуме всё хорошо, русский шрифт...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
20
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2023, CyberForum.ru