Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
PHP: базы данных
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Рейтинг 5.00/8: Рейтинг темы: голосов - 8, средняя оценка - 5.00
LeeFORT
1

Ребят помогите с кодом!

24.03.2008, 19:58. Показов 1521. Ответов 4
Метки нет (Все метки)

Есть код он указан ниже.
Сделал запрос MySQL.
Всё работает сохраняет, но проблема - это заветные кавычки!

В строке firm='$firm', идёт обращение к базе данных, надо ввести данные например
ООО "НАЗВАНИЕ" сохраняю и остаёться только ООО, а "НАЗВАНИЕ" пропадает... Где подправиться ???? Не могу догодаться !

PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
<?
session_start();
include ('book_sc_fns.php');  
if (check_admin_user())
{ 
$rup=11;
do_html_admin($rup);
?>
<p align=center class=text><b>ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ</p></b>
<?
if ($dey==2)
{
   $conn = db_connect();
   $query = "update nastr
             set kol='$kol',
         url='$url',
         email1='$email1',
         email2='$email2',
         email3='$email3',
         namemag='$namemag',
         url='$url',
         put='$put',
         par='$par',
         title1='$title1',
         title2='$title2',
         title3='$title3',
         text1='$text1',
         text2='$text2',
         inn='$inn',
         kpp='$kpp',
         bik='$bik',
         firm='$firm',
         adr='$adr',    
         ruk='$ruk',
         buh='$buh',
         kor='$kor',
         bank='$bank',
         schet='$schet',
         tit='$tit',
         dd='$dd',
         keyw='$keyw',
             ya1='$ya1',
             ya2='$ya2',
             r1='$r1',
             r2='$r2',
             r3='$r3',
             r4='$r4',
             r5='$r5',
             r6='$r6',
             r7='$r7',
             r8='$r8',
             r9='$r9',
             r10='$r10',
         mod1='$mod1',
         mod2='$mod2',
         mod3='$mod3',
         mod4='$mod4',
         mod5='$mod5',
         mod6='$mod6',
         mod7='$mod7',
         mod8='$mod8',
         mod9='$mod9',
         mod11='$mod11',
         mod12='$mod12',
         mod13='$mod13',
         mod14='$mod14',
         opl1='$opl1',
         opl2='$opl2',
         opl3='$opl3',
         opl4='$opl4',
         opl5='$opl5'
             where idnastr=1";
   $result = @mysql_query($query);
}
$nastr=get_nastr();
?>
<form method=post action=nastr.php?dey=2>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font class=text><b>Îñíîâíûå íàñòðîéêè</b></font><br>
<table border=0 align=center bgcolor=#a3acb5 width=98% topmargin=0 leftmargin=0 rightmargin=0 cellspacing=1 cellpadding=1>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Íàçâàíèå èíòåðíåò ìàãàçèíà</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=namemag value="<? echo $nastr["namemag"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>URL èíòåðíåò ìàãàçèíà</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=url value="<? echo $nastr["url"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Êîëè÷åñòâî òîâàðîâ íà ñòðàíèöó</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=kol value="<? echo $nastr["kol"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Ïðîöåíò íà÷èñëåíèÿ ïàðòíåðó</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=par value="<? echo $nastr["par"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Email äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàêàçîâ</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=email1 value="<? echo $nastr["email1"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Email äëÿ ðàçäåëà îáðàòíàÿ ñâÿçü è FAQ</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=email2 value="<? echo $nastr["email2"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Email äëÿ ðàññûëêè ïîêóïàëåëÿì</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=email3 value="<? echo $nastr["email3"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Ïóòü íà ñåðâåðå</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=put value="<? echo $nastr["put"]; ?>" class=submit3></td></tr>
</table>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font class=text><b>Ïèñüìà</b></font><br>
<table border=0 align=center bgcolor=#a3acb5 width=98% topmargin=0 leftmargin=0 rightmargin=0 cellspacing=1 cellpadding=1>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Çàãîëîâîê ïèñüìà ïîêóïàòåëþ î ðåãèñòðàöèè</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=title1 value="<? echo $nastr["title1"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåêñò ïèñüìà ïîêóïàòåëþ î ðåãèñòðàöèè</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=text1 value="<? echo $nastr["text1"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Çàãîëîâîê ïèñüìà ïîêóïàòåëþ î çàêàçå</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=title2 value="<? echo $nastr["title2"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåêñò ïèñüìà ïîêóïàòåëþ î çàêàçå</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=text2 value="<? echo $nastr["text2"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Çàãîëîâîê ïèñüìà ïðè âîññòàíîâëåíèè ïàðîëÿ</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=title3 value="<? echo $nastr["title3"]; ?>" class=submit3></td></tr>
</table>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font class=text><b>Ñïîñîáû îïëàòû</b></font><br>
<table border=0 align=center bgcolor=#a3acb5 width=98% topmargin=0 leftmargin=0 rightmargin=0 cellspacing=1 cellpadding=1>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Âûïèñêà ñ÷åòà (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=opl1 value="<? echo $nastr["opl1"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Êâèòàíöèÿ äëÿ Ñáåðáàíêà Ðîññèè (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=opl2 value="<? echo $nastr["opl2"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Ýëåêòðîííûå âàëþòû ÷åðåç ñèñòåìó Roboxchange.net (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=opl3 value="<? echo $nastr["opl3"]; ?>" class=submit3></td>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Ëîãèí Roboxchange.net (åñëè èñïîëüçóåì äàííóþ ñèñòåìó)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=20 type=text name=opl4 value="<? echo $nastr["opl4"]; ?>" class=submit3></td>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Ïàðîëü Roboxchange.net (åñëè èñïîëüçóåì äàííóþ ñèñòåìó)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=20 type=text name=opl5 value="<? echo $nastr["opl5"]; ?>" class=submit3></td>
<!----
<tr><td valign=center bgcolor=white>Ïëàñòèêîâûå êàðòè÷êè ÷åðåç ñèñòåìó Assist.ru (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=opl6 value="<? echo $nastr["opl6"]; ?>" class=submit3></td>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Ëîãèí Assist.ru (åñëè èñïîëüçóåì äàííóþ ñèñòåìó)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=20 type=text name=opl7 value="<? echo $nastr["opl7"]; ?>" class=submit3></td>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Ïàðîëü Assist.ru (åñëè èñïîëüçóåì äàííóþ ñèñòåìó)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=20 type=text name=opl8 value="<? echo $nastr["opl8"]; ?>" class=submit3></td>
----->
</tr>
</table>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font class=text><b>Èñïîëüçîâàíèå ôóíöèîíàëüíûõ ìîäóëåé</b></font><br>
<table border=0 align=center bgcolor=#a3acb5 width=98% topmargin=0 leftmargin=0 rightmargin=0 cellspacing=1 cellpadding=1>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Ñðàâíåíèå òîâàðîâ ïî õàðàêòåðèñòèêàì (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=mod1 value="<? echo $nastr["mod1"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Ðàçäåë âîïðîñû è îòâåòû (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=mod2 value="<? echo $nastr["mod2"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Ðàçäåë îòçûâîâ è âîïðîñîâ î òîâàðå (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=mod3 value="<? echo $nastr["mod3"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Ïàðòíåðñêàÿ ïðîãðàììà (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=mod4 value="<? echo $nastr["mod4"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Ðàñïðîäàæà (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=mod5 value="<? echo $nastr["mod5"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Îáðàòíàÿ ñâÿçü (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=mod6 value="<? echo $nastr["mod6"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Íîâîñòè (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=mod7 value="<? echo $nastr["mod7"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Ñòàòüè (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=mod8 value="<? echo $nastr["mod8"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Òîâàðû äíÿ (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=mod9 value="<? echo $nastr["mod9"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Ññûëêà íà "ñêà÷àòü ïðàéñ" (äà/íåò)</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=3 type=text name=mod14 value="<? echo $nastr["mod14"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=top bgcolor=white width=300>Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ â âåðõíåé ÷àñòè</td><td bgcolor=#E1E1E1><textarea rows=5 cols=100 type=text name=mod11 class=submit3><? echo $nastr["mod11"]; ?></textarea></td></tr>
<tr><td valign=top bgcolor=white width=300>Íèæíÿÿ ÷àñòü (äëÿ áàííåðîâ è ñ÷åò÷èêîâ)</td><td bgcolor=#E1E1E1><textarea rows=5 cols=100 type=text name=mod12 class=submit3><? echo $nastr["mod12"]; ?></textarea></td></tr>
<tr><td valign=top bgcolor=white width=300>Ëåâàÿ ÷àñòü (äëÿ áàííåðîâ è ñ÷åò÷èêîâ)</td><td bgcolor=#E1E1E1><textarea rows=5 cols=100 type=text name=mod13 class=submit3><? echo $nastr["mod13"]; ?></textarea></td></tr>
</table>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font class=text><b>Äàííûå äëÿ âûïèñêè ñ÷åòà è êâèòàíöèè</b></font><br>
<table border=0 align=center bgcolor=#a3acb5 width=98% topmargin=0 leftmargin=0 rightmargin=0 cellspacing=1 cellpadding=1>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>ÈÍÍ</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=inn value="<? echo $nastr["inn"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>ÊÏÏ</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=kpp value="<? echo $nastr["kpp"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>ÁÈÊ</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=bik value="<? echo $nastr["bik"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Àäðåñ</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=adr value="<? echo $nastr["adr"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Êîð. ñ÷åò</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=kor value="<? echo $nastr["kor"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Ðàñ÷. ñ÷åò</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=schet value="<? echo $nastr["schet"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Áàíê</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=bank value="<? echo $nastr["bank"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Ôèðìà</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=firm value="<? echo $nastr["firm"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Ðóêîâîäèòåëü</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=ruk value="<? echo $nastr["ruk"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Áóõãàëòåð</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=buh value="<? echo $nastr["buh"]; ?>" class=submit3></td></tr>
</table>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font class=text><b>Íàçâàíèÿ ñòðàíèö è êëþ÷åâûå ñëîâà</b></font><br>
<table border=0 align=center bgcolor=#a3acb5 width=98% topmargin=0 leftmargin=0 rightmargin=0 cellspacing=1 cellpadding=1>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Title</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=tit value="<? echo $nastr["tit"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Description</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=dd value="<? echo $nastr["dd"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Keywords</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=keyw value="<? echo $nastr["keyw"]; ?>" class=submit3></td></tr>
</table>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font class=text><b>Äàííûå âûãðóçêè òîâàðíûõ ïðåäëîæåíèé äëÿ YANDEX.ru è RAMBLER.ru</b></font><br>
<table border=0 align=center bgcolor=#a3acb5 width=98% topmargin=0 leftmargin=0 rightmargin=0 cellspacing=1 cellpadding=1>
<tr><td valign=center bgcolor=white width=300>Íàçâàíèå</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=ya1 value="<? echo $nastr["ya1"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Êîìïàíèÿ</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=ya2 value="<? echo $nastr["ya2"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåìàòèêà â RAMBLER.ru äëÿ âûãðóçêè ãðóïïû 1</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=r1 value="<? echo $nastr["r1"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåìàòèêà â RAMBLER.ru äëÿ âûãðóçêè ãðóïïû 2</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=r2 value="<? echo $nastr["r2"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåìàòèêà â RAMBLER.ru äëÿ âûãðóçêè ãðóïïû 3</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=r3 value="<? echo $nastr["r3"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåìàòèêà â RAMBLER.ru äëÿ âûãðóçêè ãðóïïû 4</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=r4 value="<? echo $nastr["r4"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåìàòèêà â RAMBLER.ru äëÿ âûãðóçêè ãðóïïû 5</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=r5 value="<? echo $nastr["r5"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåìàòèêà â RAMBLER.ru äëÿ âûãðóçêè ãðóïïû 6</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=r6 value="<? echo $nastr["r6"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåìàòèêà â RAMBLER.ru äëÿ âûãðóçêè ãðóïïû 7</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=r7 value="<? echo $nastr["r7"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåìàòèêà â RAMBLER.ru äëÿ âûãðóçêè ãðóïïû 8</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=r8 value="<? echo $nastr["r8"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåìàòèêà â RAMBLER.ru äëÿ âûãðóçêè ãðóïïû 9</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=r9 value="<? echo $nastr["r9"]; ?>" class=submit3></td></tr>
<tr><td valign=center bgcolor=white>Òåìàòèêà â RAMBLER.ru äëÿ âûãðóçêè ãðóïïû 10</td><td bgcolor=#E1E1E1><input size=100 type=text name=r10 value="<? echo $nastr["r10"]; ?>" class=submit3></td></tr>
</table>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=submit value="ÈÇÌÅÍÈÒÜ" class=submit4>
</form>
<br>
<?  
do_html_end();
}
else 
{
echo "<p align=center><b>Íåò äîñòóïà</b></p>"; 
}
?>
__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
24.03.2008, 19:58
Ответы с готовыми решениями:

Помогите разобратся с кодом.
Что нужно сюда дописать что бы этот код грамотно выдергивал то что мне нужно? &lt;? $content =...

Доьрого времени суток ребят поможете с кодом пхп?
Как правильно реализовать двойное условие? Вместо этого выдаёт мн только один вариант при вводе...

Ребят помогите
В дельфи профан..и всё не могу додуматься. Делаю программу на конкурс(колькулятор) и не могу понять...

Ребят помогите.
Ребята помогите я ни как не могу повысить себе тиц у меня 0 и pr столько же, пожалуйста,...

4
3 / 3 / 3
Регистрация: 08.04.2008
Сообщений: 71
25.03.2008, 19:36 2
$result = @mysql_query(mysql_escape_string($query));
0
31 / 7 / 0
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 106
03.04.2008, 10:17 3
просто используй \ перед кавычками, которые должны войти в запрос
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.04.2008
Сообщений: 4
05.04.2008, 00:10 4
Что бы не ставить \ перед кавычками, достаточно изменить тип данных таблици.
А еще рекомендую не пихать в базу все подряд, а перед вставкой экранировать все кавычки, слеши, тэги и прочую нечесть.
0
гагабу
06.04.2008, 07:23 5
Цитата Сообщение от Franki Посмотреть сообщение
Что бы не ставить \ перед кавычками, достаточно изменить тип данных таблици.
ето как? какой тип данных таблиц сделать? думаешь спасет от sql-инъекции если не экранировать кавычки?
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
06.04.2008, 07:23

Ребят, помогите preg_split()
Недавно перешли на пятерку, раньше код был: $toArr = split(',', $to); А теперь голову ломаю...

Ребят помогите в написании
Составить программу, которая формирует одномерный массив из средних арифметических элементов каждой...

Ребят, помогите советом.!
Буду краток. Есть сайт www.cityfilm.ru. Существует с сентября. Примерно в октябре по неопытности...

ребят помогите решить задачку VB
найти элементы произвольной последовательности чисел наиболее близкий по значению к среднему...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
5
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, CyberForum.ru