0 / 0 / 0
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 6
1

Вывести список неуспевающих студентов(в алфавитном порядке)

20.05.2013, 14:43. Показов 1972. Ответов 1
Метки нет (Все метки)

Нужно вывести список неуспевающих студентов и указать в выводе предметы, по которым были получены двойки. Все данные записаны в бинарном файле. При этом отсортировать в алфавитном порядке по фамилии(по возрастанию). Ошибку уже нашел, не могу додумать алгоритм сортировки... Нужно при повторном выводе минимальной фамилии исключать из поиска минимальной фамилии те, которые уже были выведены. Как это сделать? Функция sort2
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <iomanip>
#define ENT 13
#define BACK 8
#define ESC 27
using namespace std;
struct exam
{
    char exname[40];
    unsigned mark;
};
struct student
{
    char surname[20], name[20];
    unsigned group, course, form;
    exam ex[5];
};
void Menu()
{
    system("cls");
    cout<<"*********************** Ìåíþ ***********************\n";
    cout<<"* 1. Ñðåäíèé áàëë îïðåäåëåííîé ãðóïïû ñòóäåíòîâ   **\n";
    cout<<"* 2. Ñïèñîê íåóñïåâàþùèõ ñòóäåíòîâ                **\n";
    cout<<"* 3. Ñïèñîê îòëè÷íèêîâ äëÿ êàæäîãî êóðñà          **\n";
    cout<<"* 4. Ñïèñîê ñòóäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè      **\n";
    cout<<"* 5. Âûâîä áàçû äàííûõ                            **\n";
    cout<<"* 6. Äîáàâèòü äàííûå â ôàéë                       **\n";
    cout<<"*    ESC - âûõîä èç ïðîãðàììû                     **\n";
    cout<<"****************************************************\n";
}
int filemake(int a, char *fname)
{
    FILE *fmk;
    student stud;
    int i, ex(0);
    char ch='0';
    while(1)
    {
        system("cls");
        cout<<"   Enter - ïîäòâåðäèòü\n   Backspace - íàçàä";
        ch=getch();
        switch(ch)
        {
            case ENT:
                system("cls");
                ch='0';
                if(a==1) fmk=fopen("data.dat", "wb");
                else if(a==2) fmk=fopen("created.dat", "wb");
                     else fmk=fopen(fname, "ab");
                while(1)
                {
                    system("cls");
                    cout<<"Ââåäèòå ôàìèëèþ ñòóäåíòà: ";
                    cin>>stud.surname;
                    cout<<"Ââåäèòå èìÿ ñòóäåíòà: ";
                    cin>>stud.name;
                    do
                    {
                        ex=0;
                        cout<<"Ââåäèòå íîìåð ãðóïïû: ";
                        cin.clear();
                        cin.sync();
                        cin>>stud.group;
                        if(cin.fail()||stud.group<0) cout<<"Ââåäåíî íåâåðíîå çíà÷åíèå! \n";
                        else ex=1;
                    }
                    while(ex!=1);
                    do
                    {
                        ex=0;
                        cout<<"Ââåäèòå íîìåð êóðñà: ";
                        cin.clear();
                        cin.sync();
                        cin>>stud.course;
                        if(cin.fail()||stud.course<0||stud.course>5) cout<<"Ââåäåíî íåâåðíîå çíà÷åíèå! \n";
                        else ex=1;
                    }
                    while(ex!=1);
                    for(i=0; i<5; i++)
                    {
                        cout<<"Ââåäèòå íàçâàíèå ïðåäìåòà: ";
                        cin.getline(stud.ex[i].exname, 40);
                        cin>>stud.ex[i].exname;
                        do
                        {
                            ex=0;
                            cout<<"Ââåäèòå îöåíêó, ïîëó÷åííóþ ïî ïðåäìåòó \""<<stud.ex[i].exname<<"\" ";
                            cin.clear();
                            cin.sync();
                            cin>>stud.ex[i].mark;
                            if(stud.ex[i].mark<0||stud.ex[i].mark>5||cin.fail()) cout<<"Ââåäåíî íåâåðíîå çíà÷åíèå! \n";
                            else ex=1;
                        }
                        while(ex!=1);
                    }
                    do
                    {
                        ex=0;
                        stud.form=0;
                        cin.clear();
                        cin.sync();
                        cout<<"Âûáåðèòå ôîðìó îáó÷åíèÿ: áþäæåò - 1, âíåáþäæåò - 2: ";
                        cin>>stud.form;
                        if(stud.form<1||stud.form>2||cin.fail()) cout<<"Ââåäåíî íåâåðíîå çíà÷åíèå!\n";
                        else ex=1;
                    }
                    while(ex!=1);
                    fwrite(&stud, sizeof(student), 1, fmk);
                    ex=0;
                    while(ex!=1)
                    {
                        system("cls");
                        cout<<"Ââîäèòü åù¸?\n\"Äà\" - Enter\n\"Íåò\" - Backspace\n";
                        ch=getch();
                        if(ch==ENT) ex=1;
                        else if(ch==BACK)
                        {
                                if(a==2)
                                {
                                    system("cls");
                                    cout<<"Çàìåíèòü ñòàðûé ôàéë íà íîâûé?\n\"Äà\" - Enter\n\"Íåò\" - Backspace\n";
                                    ch=getch();
                                    if(ch==ENT)
                                    {
                                        fclose(fmk);
                                        remove("data.dat");
                                        rename("created.dat", "data.dat");
                                        return (2);
                                    }
                                    else if (ch==BACK) return (1);
                                }
                                else {fclose(fmk); return (1);}
                        }
                    }
                }
                break;
            case BACK: return (0);
        }
    }
}
/*void sort2(FILE *f, int kolst)
{
    const int N=kolst;
    fseek(f, 0L, SEEK_SET);
    int place, minI, outpr, i, j, I[N], k, pr(0);
    student stud, tempst;
    for(i=0; i<kolst; i++)
    {
        minI=i;
            for(place=i+1, pr=0; place<kolst; place++)
            {
                for(k=0; k<i; k++)
                    if(place==I[k]) pr=1; break;
                if(pr==1) break;
                fseek(f, place*sizeof(student), SEEK_SET);
                fread(&stud, sizeof(student), 1, f);
                fseek(f, minI*sizeof(student), SEEK_SET);
                fread(&tempst, sizeof(student), 1, f);
                    if(strcmp(stud.surname, tempst.surname)>0) minI=place;
            }
            //if(pr==1) continue;
            I[i]=minI;
            fseek(f, minI*sizeof(student), SEEK_SET);
            fread(&tempst, sizeof(student), 1, f);
            outpr=0;
            for(j=0; j<5; j++)
                if((tempst.ex[j].mark<3)&&outpr!=1)
                {
                    cout<<"\nÈìÿ: "<<tempst.name<<endl<<"Ôàìèëèÿ: "<<tempst.surname<<endl<<"Ãðóïïà: "<<tempst.group<<endl<<"Êóðñ: "<<tempst.course<<endl;
                    cout<<j+1<<". "<<setw(15)<<stud.ex[j].exname<<setw(5)<<" - "<<setw(3)<<stud.ex[j].mark<<endl; outpr=1;
                }
                else if((tempst.ex[j].mark<3)&&outpr==1)
                        cout<<j+1<<". "<<setw(15)<<tempst.ex[j].exname<<setw(5)<<" - "<<setw(3)<<tempst.ex[j].mark<<endl;
    }
}*/
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    FILE *f;
    char key='0', *fname;
    int i, j, file, kolst, kol, kurs, kolstud, kol5, group, pr(0);
    float s, summa;
    student stud;
    while(pr!=1)
    {
        system("cls");
        cout<<"*********************** Ìåíþ ***********************\n1. Èñïîëüçîâàòü ïðåäëîæåííûé ôàéë\n2. Ñîçäàòü ôàéë\n   ESC - âûõîä èç ïðîãðàììû";
        key=getch();
        switch(key)
        {
            case '1':
                key='0';
                fname="data.dat";
                if((f=fopen(fname, "rb"))!=NULL)
                {
                    pr=1; break;
                }
                else
                {
                    while(pr!=1)
                    {
                        system("cls");
                        cout<<"Ôàéë íå íàéäåí! Ñîçäàòü íîâûé?\n\"Äà\" - Enter\nÂûõîä èç ïðîãðàììû - ESC";
                        key=getch();
                        switch(key)
                        {
                            case ENT:
                                file=filemake(1, fname);
                                if(file==0) break;
                                else
                                {
                                    f=fopen(fname, "rb"); pr=1;
                                }
                                break;
                            case ESC:
                                return (0);
                        }
                    }
                }
                break;
            case '2':
                key='0';
                file=filemake(2, NULL);
                if(file==0) break;
                else if(file==1)
                     {fname="created.dat"; f=fopen(fname, "rb"); pr=1;}
                     else {fname="data.dat"; f=fopen(fname, "rb"); pr=1;}
                break;
            case ESC:
                return (0);
        }
    }
    do
    {
        fseek(f, 0L, SEEK_END);
        kolst=ftell(f)/sizeof(student);
        Menu();
        switch (key)
        {
        case '1':
            fseek(f, 0L, SEEK_SET);
            kol=0; summa=0; group=0;
            do
            {
                cout<<"Ââåäèòå íîìåð ãðóïïû, äëÿ âûâîäà ñðåäíåãî áàëëà ";
                cin>>group;
            }
            while(group<0);
            for(i=0; i<kolst; i++)
            {
                fread(&stud, sizeof(student), 1, f);
                if(stud.group==group)
                {
                    s=0;
                    kol++;
                    for(j=0; j<5; j++)
                        s+=stud.ex[j].mark;
                    summa+=s;
                }
            }
            if(summa!=0) cout<<"Ñðåäíèé áàëë "<<group<<" ãðóïïû = "<<(float)summa/(kol*5);
            else cout<<"Òàêîé ãðóïïû íåò!";
            break;
        case '2':
            sort2(f, kolst);
            break;
        case '3':
            for(kurs=1; kurs!=6; kurs++)
            {
                fseek(f, 0L, SEEK_SET);
                kolstud=0;
                kol5=0;
                for(i=0; i<kolst; i++)
                {
                    kol=0;
                    fread(&stud, sizeof(student), 1, f);
                    if(kurs==stud.course)
                    {
                        for(j=0; j<5; j++)
                            if(stud.ex[j].mark==5) kol++;
                        else break;
                        if(kol==5) kol5++;
                        else kolstud++;
                    }
                }
                if(kolstud!=0||kol5!=0)
                    cout<<"Îòëè÷íèêîâ íà "<<kurs<<" êóðñå - "<<kol5<<", îñòàëüíûõ - "<<kolstud<<", ïðîöåíò îòëè÷íèêîâ "<<(kol5*100)/(kol5+kolstud)<<" %."<<endl;
            }
            break;
        case '4':
            fseek(f, 0L, SEEK_SET);
            pr=0; kol=0;
            cout<<"Ñïèñîê ñòóäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè:\n";
            for(i=0; i<kolst; i++)
            {
                fread(&stud, sizeof(student), 1, f);
                for(kol=0, j=0; j<5; j++)
                    if((stud.ex[j].mark==4||stud.ex[j].mark==5)&&stud.form==1) kol++;
                if(kol==5)
                {
                    cout<<"\nÈìÿ: "<<stud.name<<endl<<"Ôàìèëèÿ: "<<stud.surname<<endl<<"Ãðóïïà: "<<stud.group<<endl<<"Êóðñ: "<<stud.course<<endl;
                    pr=1;
                }
            }
            if(pr==0) cout<<"Ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ïîëó÷àþò ñòèïåíäèþ íåò!";
            break;
        case '5':
            fseek(f, 0L, SEEK_SET);
            for(i=0; i<kolst; i++)
            {
                fread(&stud, sizeof(student), 1, f);
                cout<<"\nÈìÿ: "<<stud.name<<endl<<"Ôàìèëèÿ: "<<stud.surname<<endl<<"Ãðóïïà: "<<stud.group<<endl<<"Êóðñ: "<<stud.course<<endl;
                cout<<"Ôîðìà îáó÷åíèÿ: ";
                if(stud.form==1) cout<<"áþäæåò\n";
                else cout<<"âíåáþäæåò\n";
                cout<<"Ýêçàìåíû:\n";
                for(j=0; j<5; j++)
                    cout<<j+1<<". "<<setw(15)<<stud.ex[j].exname<<setw(5)<<" - "<<setw(3)<<stud.ex[j].mark<<endl;
            }
            break;
        case '6':
            filemake(0, fname);
            fclose(f);
            fopen(fname, "rb");
            fseek(f, 0L, SEEK_END);
            kolst=ftell(f);
            break;
        }
    }
    while ((key=getch())!=ESC);
    fclose(f);
    return (0);
}
Вложения
Тип файла: rar Курсовая.rar (3.1 Кб, 5 просмотров)
__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ, диссертаций здесь
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
20.05.2013, 14:43
Ответы с готовыми решениями:

Вывести список студентов, получающих стипендию,отсортированный в алфавитном порядке
Имеются сведения о студентах института:фамилия,имя,отчество,группа,оценки по четырем...

Структуры: вывести на экран список студентов первого курса в алфавитном порядке
дано задание :На основе таблицы, содержащей следующую информацию студентах: &lt;фамилия&gt;, &lt;имя&gt;,...

Программа выводит неверный ответ (дан массив структур, содержащий сведения об успеваемости студентов - вывести список неуспевающих студентов)
Задача: Дан массив структур, содержащий сведения об успеваемости по информатике группы из 25...

Связный список (Используя структуру описания даты, построить связный список студентов, сформированный в алфавитном порядке)
Здраствуйте! Помогите пожалуйста найти косяк. Выводится только первая строчка из списка студентов....

1
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 6
21.05.2013, 04:25  [ТС] 2
Помогите плиз, завтра сдавать курсовую...
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
21.05.2013, 04:25
Помогаю со студенческими работами здесь

Вывести журнал успеваемости студентов группы в алфавитном порядке
Нужно написать код для решения следующей задачи Имеются сведения об успеваемости студентов...

Текстовый файл: вывести фамилии и инициалы студентов в алфавитном порядке
В общем такое задание. Есть текстовый файл который содержит &lt;фамилия&gt;, &lt;имя&gt;, &lt;очество&gt;, &lt;год...

Вывести введенные данные в виде таблицы, отсортировав их по фамилиям студентов в алфавитном порядке
С клавиатуры ввести последовательность записей, содержащих данные медицинского обследования...

Вывести список неуспевающих студентов в порядке убывания количества пропущенных ими занятий
Сама задача: Группе студентов в результате полусеместровой аттестации были выставлены оценки по...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
2
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, CyberForum.ru