0 / 0 / 0
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 17
1

Нужно немного доделать программу

25.12.2013, 21:12. Показов 638. Ответов 5
Метки нет (Все метки)

Ввести класс для работы с обьектом дробь и реализовать 1) сложение(вычитание) 2)приведение к несократимому виду
1 )пункт программа делает и находит наибольший общий делитель
Я понимаю,что нужно разделить числитель и знаменатель дроби на НОД , что бы привести к несократимому виду , но не могу сделать это в программе
Помогите, кому не сложно
http://rghost.ru/51205829 ( не могу прикрепить,т.к формат не позволяет , а если код вставлят то вместо русского текста иероглифы)
__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ, диссертаций здесь
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
25.12.2013, 21:12
Ответы с готовыми решениями:

нужно доделать игру немного)(кому не сложно)
#include <iostream> #include <windows.h> #include <conio.h> using namespace std; void main() {...

нужно немного изменить программу)
подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в программе, чтобы, например, вместо (5) + i(2) было 5 +...

(С++)Нужно немного подправить программу
Задача такова: Дан файл, содержащий сведения о телефонах абонентов. Структура записи файла: фамилия...

Нужно доделать программу (Найдите сумму: 1*2+2*3*4+...+k(k+1)*...*2k)
Задача: Дано натуральное число k. Найдите сумму: 1*2+2*3*4+...+k(k+1)*...*2k Т.е. переменная k...

5
Модератор
Эксперт С++
12446 / 10010 / 6025
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 26,795
25.12.2013, 21:17 2
И все же, где код, который надо немного доделать?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 17
25.12.2013, 21:19  [ТС] 3
http://rghost.ru/51205829 ( немогу сюда cpp скинуть а если код вставляешь то вместо русского текста иероглифы)
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
/* Ââåñòè êëàññ äëÿ ðàáîòû ñ îáúåêòîì  äðîáü È îðãàíèçîâàòü:
à)ñëîæåíèå(âû÷èòàíèå) äâóõ äðîáåé; 
á)ïðèâåäåíèå äðîáè ê íåñîêðàòèìîìó âèäó.
*/
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <math.h>
using namespace std;
 
class drob 
{   // 2/3 : ñ=0, a=2, b=3
    //  5è3/4 : c=5, a=3, b=4   (àíàëîã 23/4)
 
    int a,b; // a-÷èñëèòåëü b-çíàìåíàòåëü
    int c;   // öåëûõ                   
public:
    drob (int c1, int a1=0,int b1=1); // êîíñòðóêòîð
    void prn(); // ïå÷àòü     
 
    void cd(); // ïåðåâîä èç öåëûõ â ïðîáü: 5è3/4 â 23/4
    void dc(); // ïåðåâîä èç äðîáè â öåëîå: 23/4 â 5è3/4
 
    // ÍÎÄ( a, b ) = ÍÎÄ( a, a mod b );
    int findNOD( int x, int y ); // Íàèìåíüíèé îáùèé äåëèòåëü
    // ÍÎÊ( a, b ) = (a * b) / ÍÎÄ( a, b );
    int findNOK( int x, int y ); // Íàèìåíüøåå îáùåå êðàòíîå
 
    drob sum( const drob &d2);   // ñëîæåíèå äðîáåé
    drob dev( const drob &d2);   // âû÷èòàíèå äðîáåé
};
// êîíñòðóêòîð
drob::drob(int c1, int a1,int b1)
{
    if( b1 == 0 ) // Çíàìåíàòåëü íå ìîæåò áûòü = 0
    {
        cout << "error b=0, default b=1" << endl;
        b1=1;
    }
    c = c1; a=a1; b=b1;
}
// ïå÷àòü
void drob::prn()
{
    if( c!=0 )
        cout << c ;
    if( a!=0 )
    {
        if( c!=0 )
            cout << "and";
        cout << a << "/" << b;
    }
    cout << endl;
}
 
void drob::cd() // ïåðåâîä 5è3/4 â 23/4
{
    if( c==0 )
        return;
    if( c > 0 )
        a = c*b+a;
    else
        a = c*b-a;
    c=0;
}
void drob::dc() // ïåðåâîä 23/4 â 5è3/4
{   
    if( abs(a)<b ) 
        return;
    if( c < 0 && a > 0)
    {
        a=-a;
    }
 
    if( a%b ==0 )
    {
        if( a>=0 )
            c+=a/b; 
        else
            c-=a/b;
        a=0; b=1;
        return;
    }
    if( a > 0 )
    {
        c+=a/b;
        a = a%b;
    }
    else
    {
        c+=a/b;
        a = -a%b;
    }
}
 
// findNOD(15,45) = 15
// findNOD(35,10) = 5
int drob::findNOD( int x, int y ) 
{
    while( y > 0)
    {
        int z = x % y;
        x = y; y = z;
    }
    return x;
}
// findNOK(3,4) = 12
// findNOK(35,10) = 70
int drob::findNOK( int x, int y )
{
    return (x*y)/ findNOD( x, y );
}
// ñóììà
/*
2/3 + 3/4
unib = 12
ïåðâóþ äðîáü 2/3 äîìíîæàåì íà 4 (12/3)
âòîðóþ äðîáü 3/4 äîìíîæàåì íà 3 (12/4)
8/12 + 9/12 = 17/12
*/
drob drob::sum( const drob &d2)
{
    drob res = *this; // ðåçóëüòèðóþùàÿ äðîáü ( *this + d2 )
    // Ïîèñê îáùåãî çíàìåíàòåëÿ
    int unib = findNOK( res.b, d2.b );
    // ñëîæåíèå äðîáåé
    // äîìíîæàåì ÷èñëèòåëè íà íóæíûå ìíîæèòåëè è ñêëàäûâàåì èõ
    res.a = res.a * (unib/res.b) + d2.a * (unib/d2.b); // ÷èñëèòåëü äðîáè-ðåçóëüòàòà
    res.b = unib; // çíàìåíàòåëü äðîáè-ðåçóëüòàòà
    res.c = res.c + d2.c; // åñëè ó äðîáåé áûëè öåëûå - òîæå ñëîæèì èõ
    return res; // âîçâðàùàåì îòâåò
}
// ðàçíîñòü
drob drob::dev( const drob &d2)
{
    drob res = *this; // ðåçóëüòèðóþùàÿ äðîáü ( *this - d2 )
    res.cd();       // ïåðåâîäèì öåëûå â äðîáü ó ïåðâîé äðîáè
    drob dd2 = d2;  // êîïèÿ âòîðîé äðîáè (÷òîáû íå ïîðòèòü âòîðóþ äðîáü)
    dd2.cd();       // ïåðåâîäèì öåëûå â äðîáü ó "âòîðîé" äðîáè
    // Ïîèñê îáùåãî çíàìåíàòåëÿ
    int unib = findNOK( res.b, dd2.b );
    // âû÷èòàåì äðîáè
    res.a = res.a * (unib/res.b) - dd2.a * (unib/dd2.b); // ÷èñëèòåëü ðåçóëüòàòà
    res.b = unib;   // çíàìåíàòåëü ðåçòà
    return res; // âîçâðàùàåì îòâåò
}
 
int main()
{
    setlocale (LC_ALL,"Russian");
 
    drob d1(5,2,3),// 5 öåëûõ è 2/3
        d2(0,3,4), // 3/4
        d3(2), // 2 öåëûõ
        d4( -1, 15,2 ), // -1 öåëàÿ è 15/2
        d5(-5,2,3); // 5 öåëûõ è 2/3
    // òåñòèðîâàíèå ïå÷àòè è ïåðåâîäà äðîáåé   
    d1.prn(); // 5and2/3
    d2.prn(); // 3/4
    d3.prn(); // 2
    d4.prn(); // -1and15/2
    d1.cd(); 
    d1.prn(); // 17/3
    d4.dc();
    d4.prn(); // -8and1/2
    d4.cd();
    d4.prn(); // -17/2
    d5.prn(); // -5and2/3
    d5.cd();  
    d5.prn(); // -17/3
    d5.dc();
    d5.prn(); // -5and2/3
 
cout << "========================================" << endl;
    drob n1(0,2,3), n2( 0, 3,4);
    cout << "sum: " << endl;
    n1.prn(); n2.prn();    //   2/3     3/4
    drob n3 = n1.sum(n2);
    cout << "sum= " ;
    n3.prn(); // sum= 17/12
cout << "========================================" << endl;
    cout << "dev: " << endl;
    n1.prn(); n2.prn(); //   2/3     3/4
    n3 = n1.dev(n2);
    cout << "dev= " ;
    n3.prn(); // dev= -1/12
 
    cout << "dev: " << endl;
    n2.prn(); n1.prn(); //   3/4     2/3     
    n3 = n2.dev(n1);
    cout << "dev= " ;
    n3.prn(); // dev= 1/12
 
    return 0;
}
0
Модератор
Эксперт С++
12446 / 10010 / 6025
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 26,795
25.12.2013, 21:30 4
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
void privesti()
{
    cd();
    int nod=findNOD(a,b);
    a/=nod;
    b/=nod;
// По моему - все!
}
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 17
25.12.2013, 21:49  [ТС] 5
ругается
0
1 / 1 / 2
Регистрация: 09.06.2013
Сообщений: 10
26.12.2013, 00:16 6
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
void privedenie ()
    {
        long tchis, tznam, temp, gcd;
        tchis = labs(chis);   //используем неотрицательные значения (нужен cmath)
        tznam = labs(znam);
        if (tznam == 0)
            { cout<<"Недопустимый знаменатель!"; exit(1);}
        else if (tchis == 0)
            { chis = 0; znam = 1; return;}
        while(tchis !=0)   //нахождение наибольшего общего делителя
            {
                if(tchis < tznam)
                    {temp = tchis; tchis = tznam; tznam = temp;}
                tchis = tchis - tznam;
            }
        gcd = tznam;
        chis = chis/gcd;
        znam = znam/gcd;
    }
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
26.12.2013, 00:16
Помогаю со студенческими работами здесь

Нужно немного переделать программу нахождения компонент сильной связности в графе
В общем задание такое, нужно переделать эту программу, я не знаю как это сделать, помогите люди...

Нужно немного переделать программу: использовать функции и динамическое выделение памяти
Помогите переделать программу в соответствии с условиями: а) для хранения массивов используйте...

Нужно немного доработать код
#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { int n ; cin &gt;&gt; n; int...

Нужно немного исправить код
{ifstream in(&quot;1.txt&quot;); in &gt;&gt; n &gt;&gt; m; a = new int*; for (int i = 0; i &lt; n; ++i) { a = new...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
6
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, CyberForum.ru