Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
С++ для начинающих
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Рейтинг 4.92/13: Рейтинг темы: голосов - 13, средняя оценка - 4.92
2 / 2 / 1
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 132
1

Записи в линейном списке содержат ключевое поле типа int. Сформиро-вать двунаправленный список. Добавить в него элемент с заданным номером, удалить К

10.02.2014, 19:22. Просмотров 2564. Ответов 5
Метки нет (Все метки)


Записи в линейном списке содержат ключевое поле типа int. Сформиро-вать двунаправленный список. Добавить в него элемент с заданным номером, удалить К элементов из конца списка.
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
10.02.2014, 19:22
Ответы с готовыми решениями:

Записи в линейном списке содержат ключевое поле типа int. Сформировать двунаправленный список. Удалить из него
Записи в линейном списке содержат ключевое поле типа int. Сформировать двунаправленный список....

Сформировать двунаправленный список. Удалить из него элемент с заданным ключом, добавить элемент с указанным номером
Записи в линейном списке содержат ключевое поле типа *char(строка символов). Сформировать...

Добавить в однонаправленный (двунаправленный) список элемент с заданным номером
Добавить в однонаправленный (двунаправленный) список элемент с заданным номером

Добавить в однонаправленный(двунаправленный) список элемент с заданным номером
Добавить в однонаправленный(двунаправленный) список элемент с заданным номером.

__________________
Помогаю в написании курсовых работ и дипломов здесь.
Записывайтесь на профессиональные курсы C++ разработчиков
5
232 / 214 / 63
Регистрация: 01.09.2012
Сообщений: 2,103
10.02.2014, 19:31 2
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
#include <iostream>
 
class L2_elem
{
public: 
    char el;
    L2_elem* next;
    L2_elem* prev;
    L2_elem();                                      //çàíóëèòü óêàçàòåëè
    L2_elem (char c, L2_elem* n,L2_elem* p);        //ïðèñâàèâàíèå çíà÷åíèé
    char get_el();
    L2_elem* get_n();
    L2_elem* get_p();
};
class L2 
{
    L2_elem* head;                              // ãîëîâà
    L2_elem* tail;                              // õâîñò
    L2_elem* GetElemById(int i);
    
public:
    L2();                                       // èíèöèàëèçàöèÿ
    ~L2();                                      // äåñòðóêòîð
    L2(const L2 &List);                         // êîïèðîâàíèå
    L2& operator = (const L2& List);            // îïåðàòîð ïåðåãðóçêè
    bool isEmpty ()const;                       // ïðîâåðêà íà ïóñòîòó
    char popHead ();                            // ïîëó÷èòü ýëåìåíò èç íà÷àëà ñïèñêà
    char popTail ();                            // ïîëó÷èòü ýëåìåíò èç êîíöà ñïèñêà
    void pushHead (char c);                     // äîáàâèòü ýëåìåíò â íà÷àëî ñïèñêà
    void pushTail (char c);                     // äîáàâèòü ýëåìåíò â êîíåö ñïèñêà       
    void AddAfter(char c, int i);               // äîáàâèòü ýëåìåíò ïîñëå çàäàííîãî
    char DelAfter( int i);                      // óäàëèòü ýëåìåíò ïîñëå çàäàííîãî
    
    void printTail()const;                      // ïå÷àòü ñ õâîñòà
    int size ()const;                           // ðàçìåð ñïèñêà
    void makeEmpty();                           // ñäåëàòü ïóñòûì
    static void L2_menu();
    friend std::istream& operator>>(std::istream& i, L2& L);
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& o, const L2& L);
};
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
#include <iostream>
#include "L2.h"
#include "error.h"
using namespace std;
L2_elem :: L2_elem()
    : prev(0), next(0)
{
    
}
char L2_elem :: get_el()
{
    return el;
}
 
L2_elem*  L2_elem :: get_p()
{
    return prev;
}
 
L2_elem :: L2_elem (char c, L2_elem* n,L2_elem* p)      //ïðèñâàèâàíèå çíà÷åíèé
{
    el = c;
    next = n;
    prev = p;
}
 
 
//ðåàëèçàöèÿ L2
 
L2 :: L2()
{
    head = 0;                                           // ïî óìîë÷àíèþ âûçûâàåòñÿ êîíñòðóêòîð áåç ïàðàìåòðîâ L2_elem
    tail = 0;
}
 
bool L2 :: isEmpty () const                                 // ïðîâåðêà íà ïóñòîòó
{
    return head == 0;
} 
 
void L2 :: makeEmpty()                                  // î÷èñòèòü òåêóùèé ñïèñîê
{   
    
    L2_elem* p = 0;
    while (head)
    {
        p = head;
        head = head->next;          
        delete p;
    }
    head = 0;
    tail = head;
}
 
L2 :: ~L2()                                             // äåñòðóêòîð - îí è â àôðèêå äåñòðóêòîð
{
    
    makeEmpty();
}
 
L2 :: L2 (const L2 &List)                               // êîíñòðóêòîð êîïèðîâàíèÿ
{
    try
    {
        head = 0;
        tail = 0;
        L2_elem* temp = List.head;
 
        while (temp)
        {
            char c = temp->el;
            temp = temp->next;
            pushTail(c);
        }
    }
    catch (bad_alloc e)
    {
        makeEmpty();
        throw;      
    }
}
 
L2& L2::operator = (const L2& List)         // îïåðàòîð ïåðåãðóçêè
{
    makeEmpty();
    L2_elem* temp = List.head;
    while(temp)
    {
        char c = temp->el;              
        temp = temp->next;
        pushTail(c);
    }
    return *this;
}
 
void L2 :: pushHead (char c)                            // äîáàâèòü ýëåìåíò â íà÷àëî ñïèñêà
{
 
    {
        L2_elem* NewEl = new L2_elem(c,head,0); 
        if (isEmpty())
        {
            head = NewEl;
            tail = head;
        }
        else
        {
            NewEl->next = head;
            head->prev = NewEl;
            head = NewEl;
        }
    }
 
}
void L2 :: pushTail (char c)                            // äîáàâèòü ýëåìåíò â êîíåö ñïèñêà   
{   
        L2_elem* NewEl = new L2_elem(c,0,tail); 
        if ( isEmpty() )                                    // åñëè ñïèñîê ïóñò
        {
            tail = NewEl;                                   // äåëàåì íîâûé ýëåìåíò õâîñòîì
            head = tail;
        }
        else
        {
            NewEl->prev = tail;
            tail->next =  NewEl;
            tail = NewEl;
        }
}
 
L2_elem *L2::GetElemById(int i)
{
    L2_elem *p = (i<0?0:head); 
    for(int k = 0; k < i && p; k++)
    {
        p = p->next;
    } 
    return p;
}
 
void L2 :: AddAfter(char c, int i)
{
    if (i == 0)
    {
        pushHead(c);
        return;
    }
 
    L2_elem *p = GetElemById(i); 
    if(!p) { throw ListError(); }
 
    if (p == tail)
    {
        pushTail(c);
        return;
    }
    
    L2_elem* NewEl = new L2_elem(c,p->next,p); 
    NewEl->next->prev = NewEl;
    NewEl->prev->next = NewEl;
}
 
char L2 :: DelAfter(int i)              // óäàëèòü ýëåìåíò ïîñëå çàäàííîãî
{
    if (i == 0)
    {
        return popHead();       
    }
 
    L2_elem *p = GetElemById(i);
    if(!p) { throw ListError(); }
 
    if (p == tail)
    {
        return popTail();
    }
 
    char c = p->el;
    p->prev->next = p->next;
    p->next->prev = p->prev;
    delete p;
    return c;
}
 
char L2 :: popHead () 
{
    if ( isEmpty() ) 
    {
        throw ListError();
    }
    char c = head->el;    
    if ( head->next == 0 )                              // åñëè â ñïèñêå âñåãî 1 ýëåìåíò
    {
        delete head;                                    // óäàëÿåì åãî
        head = 0;                                       // è ãîâîðèì, ÷òî ñïèñîê ïóñò
        tail = 0;
    }
    else 
    {
        head = head->next;                              // ñäâèãàåì tail íà ïðåäûäóùèé ýëåìåíò
        delete  head->prev;                             // è óäàëÿåì ñòàðûé ïîñëåäíèé ýëåìåíò
        head->prev = 0;
    } 
    return c;
}
 
char L2 :: popTail () 
{
    if ( isEmpty() ) 
    {
        throw ListError(); 
    } 
    char c = tail->el;    
    if ( tail->prev == 0 )                              // åñëè â ñïèñêå âñåãî 1 ýëåìåíò
    {
        delete tail;                                    // óäàëÿåì åãî
        head = 0;                                       // è ãîâîðèì, ÷òî ñïèñîê ïóñò
        tail = 0;
        return c;
    }
    else 
    {
        tail = tail->prev;                              // ñäâèãàåì tail íà ïðåäûäóùèé ýëåìåíò
        delete ( tail->next );                          // è óäàëÿåì ñòàðûé ïîñëåäíèé ýëåìåíò
        tail->next = 0;
    } 
    return c;
}
 
 
 
 
int L2 :: size()const
{
    if (isEmpty())
    {
        return 0;
    }
    L2_elem* temp = head;
    int size = 0;
    while (temp)
    {       
        temp = temp->next;
        size++;
    }
    return size;
}
 
std::istream& operator>>(std::istream& i, L2& L)
{
    char c;
    cin >>c;
    L.pushHead(c);
    return i;   
}
 
std::ostream& operator<<(std::ostream& o, const L2& L) 
{
    L2_elem* temp = L.tail;
    while (temp)
    {
        o << temp->el << "\t";
        temp = temp->prev;
    }   
    return o;
}
C++
1
2
3
4
5
6
7
#pragma once
struct ListError
{
    char* mem;
    char* empty;
};
int Readint();
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#include <iostream>
#include "error.h"
using namespace std;
int Readint()
{
    unsigned int a;
    cin >> a;
    if (!cin)
    {
        cin.clear();
        while (cin.peek() !='\n')
            cin.ignore();
        cin.ignore();
    }
    return a;
}
Добавлено через 1 минуту
Вот готовый список, остальное сами напишете
0
2 / 2 / 1
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 132
10.02.2014, 19:33  [ТС] 3
Где именно?
0
232 / 214 / 63
Регистрация: 01.09.2012
Сообщений: 2,103
10.02.2014, 19:39 4
Bubbles, что "где именно"? char на int заменить, и менюшку нарисовать - но это уж без меня
0
2 / 2 / 1
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 132
10.02.2014, 19:45  [ТС] 5
Вы написали 4 кода. Это все одна программа?
0
232 / 214 / 63
Регистрация: 01.09.2012
Сообщений: 2,103
10.02.2014, 19:47 6
Да, это одна программа. 4 файла. Два заголовочных, два с реализацией. Вам нужно еще один создать, с функцией main, в которой Вы будете вызывать все методы.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
10.02.2014, 19:47

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные работы и диссертации здесь или здесь.

Сформировать одномерный массив. Удалить из него элемент с заданным номером, добавить элемент с заданным номеро
Сформировать одномерный массив. Удалить из него элемент с заданным номером, добавить элемент с...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
6
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.