Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
С++ для начинающих
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Рейтинг 4.68/22: Рейтинг темы: голосов - 22, средняя оценка - 4.68
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 52
1

[Warning] character constant too long for its type

15.05.2013, 12:24. Просмотров 4465. Ответов 4
Метки нет (Все метки)

Подскажите, пожалуйста, что я не так сделал? Выдает ошибки, что "[Warning] character constant too long for its type "
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>
#include <locale>
#include <conio.h>
 
const float PI = 3.141592;
 
 
// êîëëåêöèÿ îøèáîê äëÿ âûáðàñûâàíèÿ èñêëþ÷åíèÿ
const char BAD_INDEX[100] = {'Index out of bound'};
const char ACCESS_VIOLATION[100] = {'Access violation'};
const char TYPE_OVERFLOW[100] = {'Current type was overflowed'};
const char UNKNOWN_ERROR[100] = {'Unknown error occured'};
const char NULL_PARAMETR[100] = {'Null data input'};
const char EMPTY_QUEUE[100] = {'Current queue is empty'};
 
const int BI = 0;
const int AV = 1;
const int TO = 2;
const int UE = 3;
const int NP = 4;
const int EQ = 5;
 
class BaseException{
      private:
      int code;
      char desc;
      
      
      public:
      BaseException(int type, char errorDesc){ // ñîçäàå ì èñêëþ÷åíèå
                        code = type; // ïî äâóì ïàðàìåòðàì
                        desc = errorDesc; // äëÿ îòîáðàæåíèÿ òèïà îøèáêè âî âðåìÿ 
                        };
      ~BaseException(){};
      void ShowDesc(){
           std::cout << "Èñêëþ÷åíèå " << desc << ". Êîä:" << code << std::endl; // ïèøåì òèï è îïèñàíèå ýçåìïëÿðà èñêëþ÷åíèÿ
           };
};
class Geom{
      public:
      Geom(){};
      ~Geom(){};
      public:
      double virtual calcSquare() = 0;
      double virtual calcPerimetr() = 0;
};
 
 
class Round:public Geom{
      public:
      Round(int elH, int elW){
                a = elW;
                b = elH;
                 }; 
      ~Round(){};
      double virtual calcPerimetr(){
            if (a > 0 && b>0) return ((4*PI*a*b+pow((a-b),2))/(a+b));
            else{
                 return -1;
            }
      };
      double virtual calcSquare(){
           if (a > 0 && b > 0) return (PI *a *b);
           else{
                return -1;
           }
      };
      
      private:
      int a,b;
};
 
class Rect:public Geom{
      public:
      Rect(int kwH){
               a=kwH;
               };
      ~Rect(){};
      double virtual calcSquare(){
           if (a > 0 ) return(a*a);
           else{
               return -1; 
           }
      };
      
      double virtual calcPerimetr(){
          if (a > 0 ) return (a+a+a+a);
          else{
               return -1;
          }
      };
      
      private:
      int a;
      
};
 
 
 
class Triangle:public Geom{
      public:
      Triangle(int kwA, int kwB, int kwC, int kwD, int kwH){
                   a=kwA;
                   b=kwB;
                   c=kwC;
                   d=kwD;
                   h=kwH;
                };
      ~Triangle(){};
      double virtual calcSquare(){
             if(a > 0 && b > 0 && h>0){
                 float p = a + b + c + d ; 
                 float s = ((a+b)*h)/2;
                 return s;
             }else{
                  return -1; 
             }
             
      };
      double virtual calcPerimetr(){
             if (a > 0 && b > 0 && c > 0 && d>0) return (a + b + c + d); else{ return -1;}
      };
      
      private:
      int a;
      int b;
      int c;
      int d;
      int h;
};
 
class MyCollection{
      private:
      int length;        
      Geom * objects[];
      
      public:
      MyCollection(){
                     length = 0;
      };
      ~MyCollection(){
                      delete [] objects;
                      for (int i = 0; i<length; i++) objects[i] = NULL;
                      };       
      
      void ShowByIndex(int index){
           try{
               std::cout << objects[index] << std::endl;
               }catch(BaseException myex){
                    myex.ShowDesc();
               }
           }
      
      void Out(){
           if (length == 0){
                      throw BaseException(EQ, *EMPTY_QUEUE);
                      return;
                      }
           for (int i = 0; i<length; i++) std::cout << "Îáúåêò Geom" << std::endl;
           };
      void Push(Geom * obj){
           objects[length] = obj;
           length++;
           };
      void Shift(){ // óäàëåÿåò ñíà÷àëà
      if (length == 0){
                      throw BaseException(EQ, *EMPTY_QUEUE);
                      return;
                      }
           for (int i = 0; i< length-1; i++){
                    objects[i] = objects[i + 1];
                    length--;
               }
               delete objects[length];
               objects[length] = NULL;
           };
      void Pop(){ // óäàëÿåò ñ êîíöà
      if (length == 0){
                      throw BaseException(EQ, *EMPTY_QUEUE);
                      return;
                      }
               delete objects[length];
               objects[length] = NULL;
               length--;
           };
      void DeleteByIndex(int index){ // óäàëÿåò ïî èíäåêñó
      if (length == 0){ // åñëè î÷åðåäü íóëåâàÿ 
                      throw BaseException(EQ, *EMPTY_QUEUE); // òî îïÿòü æå âûáðàñûâàåì èñêëþ÷åíèå
                      return;
                      }
      if (index > length || index < 0) {
                throw BaseException(BI, *BAD_INDEX); // åñëè ïëîõîé èíäåêñ òî î÷åðåäíîå èñêëþ÷åíèå
                return;
                }
                
           for (int i = index; i<length; i++){
               objects[i] = objects[i+1];
               }
           delete objects[length];
           objects[length] = NULL;
           length--;
           };
          Geom * operator [] (int pos) const{ // ïåðåãðóçêà îïåðàòîðà
           if (pos > length || pos < 0){ // òàê ÷òî åñëè áóäåò ïëîõîé èíäåêñ, òî òîæå âûáðàñûâàåì èñêëþ÷åíèå
                   throw BaseException(AV, *ACCESS_VIOLATION);
                   return NULL;
                   }
           return objects[pos];
           } 
      
};
 
MyCollection coll; // èíèöèàëèçèðóåì êîëëåêöèþ
 
void switcher(){
   std::cout << "Êàêóþ ôèãóðó õîòèòå ñîçäàòü?...\n" << std::endl << "Íàæìèòå äëÿ âû÷èñëåíèÿ ïëîùàäè è ïåðèìåòðà ó\n 1 - òðàïåöèè. \n 2 - ýëëèïñ.\n 3 - êâàäðàò.\n" << std::endl << "Íàæìèòå Esc äëÿ âûõîäà"  << std::endl;
    
   float tS,tP;
    Geom * tmp = NULL;
    char c = getch();
    while(c != 27){
    switch(c){
           case '1':{
                int a,b,c,d,h;
                std::cout << "Ââåäèòå 'a','b','c','d' è âûñîòó 'h'\n" << std::endl;
                std::cin >> a >> b >> c >> d >> h;
                tmp = new Triangle(a,b,c,d,h);
                try{  
                      tP = tmp->calcPerimetr();
                      tS = tmp->calcSquare();
                }catch (BaseException myex){
                       myex.ShowDesc();
                       break;
                std::cout << "Ïîëó÷èëè òðàïåöèþ ñ ïëîùàäüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïðàâèëüíûå âõîäíûå äàííûå\n");
                break;
           } 
           case '2':{
                int a,b;
                std::cout << "Ââåäèòå ñòîðîíû ýëëèïñà 'a' è 'b' \n" << std::endl;
                std::cin >> a >> b;
                tmp = new Round(a,b);
                try{
                    tS = tmp->calcSquare();
                    tP = tmp->calcPerimetr();
                }catch (BaseException myex){
                       myex.ShowDesc();
                       break;
                }
                std::cout << "Ïîëó÷èëè ýëëèïñ ñ ïëîùàäüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïðàâèëüíûå âõîäíûå äàííûå\n");
                break;
           }
           case '3':{
                int a;
                std::cout << "Ââåäèòå ñòîðîíó êâàäðàòà 'a'\n" << std::endl;
                std::cin >> a ;
                tmp = new Rect(a);
                try{
                    tS = tmp->calcSquare();
                    tP = tmp->calcPerimetr();
                 }catch (BaseException myex){
                       myex.ShowDesc();
                       break;
                }
                std::cout << "Ïîëó÷èëè êâàäðàò ñ ïëîùàäüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïðàâèëüíûå âõîäíûå äàííûå\n");
                break;
           }
    }  
    case '4':{
                coll.Out();
                break;
                }
           case '5':{
                coll.Pop();
                break;
                }
           case '6':{
                coll.Shift();
                break;
                }
           case '7':{
                int index = 0;
                std::cout << "Ââåäèòå èíäåêñ..." << std::endl;
                std::cin >> index;
                try{
                    coll.DeleteByIndex(index);
                }catch(BaseException ex){
                    ex.ShowDesc();
                }
                break;
                }
           case '8':{
                coll.~MyCollection();
                }
           case '9':{
                int index;
                std::cout << "Ââåäèòå èíäåêñ íóæíîãî ýëåìåíòà..." << std::endl;
                std::cin >> index;
                coll.ShowByIndex(index);
                }
    }  
    
    if (tmp)
    coll.Push(tmp);
    
    delete tmp; // óäàëÿåì îáúåêò
    tmp = NULL; // è çàíóëÿåì ññûëêó
    printf("Íàæìèòå ñëåäóþùóþ öèôðó èëè esc äëÿ âûõîäà\n");
    c = getch();
    }
}
 
int main(){
    setlocale(LC_ALL, "");
        
    std::cout << "Íàïèñàòü ïðîãðàììó, â êîòîðîé ðåàëèçîâàíà èåðàðõèÿ êëàññîâ: ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû (òðàïåöèÿ, ýëëèïñ, êâàäðàò). Ðåàëèçîâàòü ìåòîäû âû÷èñëåíèÿ ïëîùàëè è ïåðèìåòðà ôèãóðû. Ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ðàáîó âñåõ ìåòîäîâ êëàññîâ, ïðåäîñòàâèâ ïîëüçîâàòåëþ âûáîð òèïà ôèãóðû äëÿ äåìîíñòðàöèè \n" ;
    switcher();
    
    system("pause");
}
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
15.05.2013, 12:24
Ответы с готовыми решениями:

Вылезает: [Warning] character constant too long for its type
#include &lt;iostream&gt; #include&lt;conio.h&gt; #include&lt;math.h&gt; using namespace std; int main() { int...

Отключить предупреждение (character constant too long for its type [enabled by default])
Компилятор mingw32 пишет предупреждение: character constant too long for its type if...

[Warning] multi-character character constant
#include &lt;iostream&gt; using namespace std; class toolBooth { private: unsigned int car;...

[C++ Error] Unit1.cpp(9): E2129 Character constant too long (or empty)
Ошибка : Unit1.cpp(9): E2129 Character constant too long (or empty) Указывает на ...

4
98 / 6 / 1
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 50
15.05.2013, 12:37 2
Слишком большой массив. Он же так и пишет. Попробуйте посчитать количество символов в каждой строке и исправьте со 100 на нужные значения.

Добавлено через 6 минут
И да. Дело тут вовсе не в длине. Вы используете одинарные кавычки, а вписываете в них строку (массив символов).
C++
1
2
3
4
5
6
const char BAD_INDEX[19] = {"Index out of bound"};
const char ACCESS_VIOLATION[100] = {"Access violation"};
const char TYPE_OVERFLOW[100] = {"Current type was overflowed"};
const char UNKNOWN_ERROR[100] = {"Unknown error occured"};
const char NULL_PARAMETR[100] = {"Null data input"};
const char EMPTY_QUEUE[100] = {"Current queue is empty"};
Вот так правильнее будет =)
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 52
15.05.2013, 12:39  [ТС] 3
ееее))) Спасибо Большое!!!
0
98 / 6 / 1
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 50
15.05.2013, 12:43 4
А еще при switch case у вас шляпа со скобками и if вы потеряли для каждого else (какое назначение у этого else?).
И всегда в конце каждого switch нужно использовать default. Это как правило хорошего тона.
0
:)
Эксперт С++
4763 / 3257 / 497
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 9,046
15.05.2013, 14:29 5
C++
1
const char EMPTY_QUEUE[100] = {"Current queue is empty"};
Фигурные скобки совсем не нужны и значение в квадратных тоже необязательно:
C++
1
const char EMPTY_QUEUE[] = "Current queue is empty";
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
15.05.2013, 14:29

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

[C++ Warning] Unit1.cpp(270): W8098 Multi-character character constant
//транслит String translit(String tb) { for(int i=1; i&lt;tb.Length()+1;i++) { if(tb=='ж')...

[BCC32 Warning] Unit1.cpp(28): W8098 Multi-character character constant
С чем может быть связана ошибка Unit1.cpp(28): W8098 Multi-character character constant в строчке...

Warning: multi-character character constant [-Wmultichar]
Есть такой участок кода (для замены ё на е), передача по ссылке не подходит, так как надо...

Warning: integer constant is too large for "long" type
Можете пояснить и написать, что нужно сделать в коде, чтобы компилятор не выдавал следующие...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
5
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.